نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه ماشین‌های کشاورزی، کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴تماس اصلی

دکتر محمدحسین عباسپور فرد
ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه ماشین‌های کشاورزی، کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
تلفن: +۹۸ ۵۱ ۳۸۸۰۴۶۱۹
فاکس: +۹۸ ۵۱ ۳۸۷۸۷۴۳۰
ایمیل: jame@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

نشریه ماشین‌های کشاورزی
تلفن: +۹۸ ۵۱ ۳۸۸۰۴۶۱۹
ایمیل: jame@um.ac.ir