نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۰ جلد ۱ شماره ۱

عنوان مقاله: انتخاب تراکتور مناسب بر مبنای تصمیم گیری چند معیاری
چکیده
هدف از مکانیزاسیون کشاورزی بیشینه کردن بهره وری است. با هدف مند کردن یارانه ها از یک سو و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی از سوی دیگر، انتخاب فنّاوری مناسب اهمیت بیشتری خواهد داشت. رشد کشاورزی منوط به مکانیزاسیون صحیح است و انتخاب تراکتور مناسب یکی از ارکان پیاده‌سازی مکانیزاسیون می باشد. در این مقاله معیارهای انتخاب یک تراکتور مناسب با توجه به شرایط استان همدان مدنظر قرار گرفت و بهترین گزینه با استفاده از نه معیار ارزیابی با بهره گیری از روش تصمیم گیری چند معیاری۳ تاپسیس۴ از بین یازده مدل تراکتور انتخاب شد. معیارهای ارزیابی تراکتور مناسب عبارتند از: توان مال بندی، توان هیدرولیک، توان محور توان دهی، نوع محور توان دهی، مصرف سوخت ویژه، دامنه سرعت حرکت، دور مشخصه موتور، جعبه دنده، و کارخانه سازنده. در بین گزینه های موجود، تراکتور U۴۵۳ نسبت به دیگر مدل های تراکتور ترجیح داده شد و به عنوان تراکتور مناسب توصیه شد.

کلمات کلیدی:   آزمون تراکتور; مکانیزاسیون کشاورزی; وزن دهی; تاپسیس


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2279

بازدید: 1096

تاریخ دریافت: 1390/07/23 , تاریخ پذیرش: 1396/04/06 , تاریخ انتشار: 1390/07/23