نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۰ جلد ۱ شماره ۲

عنوان مقاله: طراحی، ساخت و آزمون دینامومتر اتصال سه نقطه
چکیده
برای اندازه گیری نیازهای کششی ادوات خاک ورزی از دینامومترهایی که به دوگروه مالبندی و اتصال سه نقطه تقسیم می گردند، استفاده می-شود. برای اندازه گیری نیروهای بین تراکتور و ادوات سوار، نیاز به استفاده از دینامومترهای اتصال سه نقطه می باشد. در این تحقیق، اقدام به طراحی، ساخت و آزمون دینامومتر قابل تنظیمی با ظرفیت کششی ۲۵ کیلونیوتن شده است که به صورت اتصال سه نقطه سوار بوده و از دو قاب ریلی (کشوئی) که در داخل یکدیگر قرار گرفته اند، تشکیل شده است. تنها نیروسنجی که در این دستگاه استفاده شده است شامل یک عدد لودسل نصب شده بین دو قاب دینامومتر می باشد. انواع ادوات سوار به استثناء آن‌هایی که از محور تواندهی تراکتور نیرو می گیرند، قابل آزمون با این دستگاه بوده و بوسیله این دینامومتر می توان تغییرات نیروی مقاومت کششی آن‌ها را در شرایط مختلف خاک ورزی اعم از عمق کارهای مختلف و سرعت های متفاوت پیشروی مورد بررسی قرار داد. بعد از کالیبره کردن دینامومتر، آزمون های مزرعه ای دستگاه با استفاده از چهار نوع از ادوات سوار انجام و نتایج به‌دست آمده از این آزمون ها با اعداد محاسبه شده از روابط داده شده در استاندارد D۴۹۷.۵ ASAE مقایسه گردید. با اندازه گیری نیروی مقاومت کششی ادوات توسط این دینامومتر، کار طراحی تیغه ها، ساقه ها و شاسی ادوات خاک ورزی و انتخاب اندازه صحیح ادوات با توجه به نوع خاک منطقه و توان تراکتورهای موجود به صورت علمی، میسر می گردد.

کلمات کلیدی:   اتصال سه نقطه; اندازه گیری کشش; خاک ورزی; دینامومتر; طراحی و ساخت


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3330

بازدید: 1512

تاریخ دریافت: 1390/11/13 , تاریخ پذیرش: 1396/04/02 , تاریخ انتشار: 1390/11/13