نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۰ جلد ۱ شماره ۲

عنوان مقاله: ارزیابی و مقایسه روش های زمین آماری در تهیه نقشه مدیریت اعمال نرخ-متغیر (VRA) علف‌کش‌ پیش رویشی سیانازین
چکیده
در این مقاله روش ارزیابی و مقایسه ی رهیافت های مختلف میانیابی در تخمین مقادیر نمونه برداری نشده ی ماده ی آلی و بافت خاک ارائه شده است. هدف از این پژوهش توسعه ی روشی دقیق برای تهیه ی نقشه های رقومی مدیریتی اعمال علف‌کش‌ها به صورت موضعی است که در نهایت منجر به کاهش میزان مصرف علف‌کش‌ها و نیز کاهش خطرات زیست محیطی خواهد شد. بدین منظور پس از نمونه برداری ۴۲ نقطه در مزرعه و تشکیل شبکه محلی و جهانی نقاط نمونه برداری شده در رایانه، به منظور تعیین مقادیر ماده ی آلی و بافت خاک در نقاط نمونه برداری نشده از روش های مختلف میانیابی در محیط نرم افزار Surfer استفاده شد. به منظور بسط مقادیر به سایر نقاط شبکه از پنج روش میانیابی فاصله ی معکوس توانی۶، کریجینگ۷، کمینه خمیدگی۸، میانگین متحرک وزن دار۹ و تابع شعاع-مبنا۱۰ استفاده شد. به منظور ارزیابی روش های مختلف میانیابی در برآورد مقادیر نامعلوم رهیافت ارزیابی متقاطع۱۱ و دو پارامتر آماری "خطای میانگین مطلق۱۲ MAE" و " خطای میانگین اریب۱۳ MBE" بکار گرفته شد. نتایج ارزیابی روش ها نشان داد که روش کمینه خمیدگی با خطای ۳۱/۱ درصد نسبت به سایر روش های میانیابی کمترین خطا را در برآورد میزان ماده ی آلی خاک داشت. در مورد درصد ذرات شن، سیلت و رس، مقادیر خطا در روش کمینه خمیدگی به ترتیب برابر با ۶۰/۱، ۱۸/۱ و ۵۹/۰ بود که در مقایسه با سایر روش ها کمترین خطا را دارا می‌باشد. بر این اساس روش میانیابی کمینه خمیدگی به عنوان مناسب ترین روش برای برآورد درصد ماده ی آلی و بافت خاک در نقاط نمونه برداری نشده انتخاب شد. در گام بعدی، پس از انتخاب مدل مناسب در برآورد داده های ماده ی آلی و بافت خاک و نیز با استفاده از جدول تجویز علف‌کش‌ سیانازین، نقشه ی مدیریتی کاربرد علف‌کش‌ بر اساس مقادیر توصیه شده توسط شرکت تولید کننده ی علف‌کش‌ سیانازین در محصول ذرت به دست آمد. بر اساس این نقشه و با در نظر گرفتن میزان کاربرد یکنواخت برای کل مزرعه به اندازه ۷/۱ و ۹/۲ و ۴ لیتر ماده ی مؤثر در هکتار، مصرف علف‌کش‌ در مقایسه با میزان ۸/۱ لیتر به ترتیب به میزان ۳۹ درصد کاهش، ۴ و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. این بدان معنا است که اگر کل مزرعه به میزان یکنواخت ۷/۱ لیتر ماده ی مؤثر در هکتار سمپاشی شود در مقایسه با مقدار ۸/۱ لیتر که با استفاده از نقشه ی مدیریتی به دست آمده است به میزان ۳۹ درصد در مصرف علف‌کش‌ صرفه جویی خواهد شد. به همین ترتیب در صورت اعمال یکنواخت ۹/۲ و ۴ لیتر ماده ی مؤثر در هکتار در مقایسه با مقدار ۸/۱ لیتر به ترتیب به میزان ۴ و ۵۰ درصد مصرف علف‌کش‌ افزایش خواهد یافت.

کلمات کلیدی:   نقشه ی رقومی; روش های زمین آماری; میانیابی; بافت خاک; درصد ماده ی آلی; علف‌کش‌ پیش رویشی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2899

بازدید: 1001

تاریخ دریافت: 1390/11/13 , تاریخ پذیرش: 1396/04/05 , تاریخ انتشار: 1390/11/13