نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۰ جلد ۱ شماره ۲

عنوان مقاله: بررسی عملکرد مزرعه ای چهار روش وجین بادام زمینی
چکیده
در این تحقیق عملکرد مزرعه ای چهار روش وجین بادام زمینی در منطقه کیاشهر واقع در استان گیلان مورد ارزیابی قرار گرفت. رو ش های وجین شامل دو روش موتوری (وجین با کولتیواتور تیلری و وجین با روتیواتور تیلری هر یک در سه سطح سرعت پیش روی ۱، ۵/۱ و ۲ کیلومتر بر ساعت)، وجین با کولتیواتور چرخ دار دستی و وجین دستی با فوکا بود. بدین منظور از طرح آزمایشی بلوک کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد. صفات مورد مطالعه شامل شاخص وجین کنی، عملکرد محصول، ظرفیت مزرعه ای، انرژی مصرفی و شاخص اقتصادی سود به هزینه بود. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص وجین کنی در مرحله اول و دوم وجین محصول به ترتیب با مقادیر ۶۱/۹۸ و ۳۷/۹۷ درصد از روش وجین با فوکا به دست آمد. شاخص وجین کنی مرحله ی دوم برای همه ی تیمارهای ماشینی بیشتر از مرحله ی اول بود. بیشترین ظرفیت مزرعه ای در مرحله اول و دوم به ترتیب با میانگین های۱۲۶۳/۰ و ۱۲۸۷/۰ هکتار بر ساعت به تیمار روتیواتور تیلری با سرعت پیشروی ۲ کیلومتر بر ساعت مربوط می شد. در میان تیمارهای مورد آزمایش، کمترین انرژی مصرفی با میانگین ۸/۳۰۷ مگاژول بر هکتار از وجین با کولتیواتور دستی به دست آمد. نتایج همچنین نشان داد که بالاترین نسبت سود به هزینه با میانگین کل ۰۶/۲ مربوط به تیمار وجین با روتیواتور تیلری با سرعت پیش روی ۰/۱ کیلومتر بر ساعت بود. بنابراین وجین با روتیواتور تیلری با سرعت پیش روی ۰/۱ کیلومتر بر ساعت برای زراعت بادام زمینی در منطقه قابل توصیه می باشد.

کلمات کلیدی:   وجین، بادام زمینی; ماشین وجین کن; شاخص وجین کنی; ظرفیت مزرعه ای


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3037

بازدید: 1263

تاریخ دریافت: 1390/11/13 , تاریخ پذیرش: 1396/04/05 , تاریخ انتشار: 1390/11/13