نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۰ جلد ۱ شماره ۲

عنوان مقاله: بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی و سرعت حد میوه زرشک
چکیده
مطالعه خواص مکانیکی زرشک ضمن مفید بودن در طراحی و بهینه سازی ماشین های حمل، فرآوری و بسته بندی، می تواند از بروز صدمات مکانیکی و تولید ضایعات جلوگیری نماید. در این تحقیق نیرو، تغییر شکل نظیر گسیختگی، انرژی شکست و چقرمگی میوه زرشک در رطوبت‌های مختلف شامل ۷۰ تا ۷۶، ۴۵ تا ۵۰، ۲۵ تا ۳۰ و ۷ تا ۱۰ درصد بر مبنای تر مورد مطالعه قرار گرفتند. کاهش میزان رطوبت باعث افزایش نیروی شکست از ۳۸۷/۱ به ۶۷۹/۲ نیوتن، چقرمگی از ۲۹۷/۴ به ۲۲۰/۸ ژول بر سانتی متر مکعب، کاهش تغییر شکل از ۳۸۷/۳ به ۴۱۳/۲ میلی متر و کاهش انرژی شکست از ۹۲۱/۰ به ۶۶۱/۰ میلی ژول شد. تأثیر جهت بارگذاری، سرعت بارگذاری و اثر متقابل آنها نیز تنها در میوه تازه با رطوبت ۷۶ درصد بررسی شد که فقط اثر جهت بارگذاری بر روی کلیه خواص به استثنای چقرمگی معنی دار شد. همچنین محتوای رطوبتی به عنوان عامل موثر بر سرعت حد میوه شناخته شد به طوری که با کاهش محتوای رطوبتی، سرعت حد زرشک از ۹ به ۵/۴ متر بر ثانیه کاهش یافت.

کلمات کلیدی:   زرشک; خواص مکانیکی; سرعت حد; میزان رطوبت


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2918

بازدید: 971

تاریخ دریافت: 1390/11/13 , تاریخ پذیرش: 1396/04/05 , تاریخ انتشار: 1390/11/13