نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۱ جلد ۲ شماره ۱

عنوان مقاله: بررسی تاثیر ارتفاع سقوط، سرعت حرکت نقاله و جنس سطح برخورد بر سطح و حجم کوفتگی سیب رقم گلدن دلیشز
چکیده
میوه سیب در مراحل مختلف برداشت تا عرضه به مشتری در معرض بارهای مختلف قرار می گیرد. کوفتگی به عنوان یکی از معیارهای مهم ارزیابی صدمه وارد شده به سیب همواره مورد توجه محققان بوده است. در این تحقیق برخی از عوامل موثر بر میزان سطح و حجم کوفتگی سیب از جمله ارتفاع سقوط، جنس سطح برخورد و سرعت حرکت خطی سیب بر روی نوار نقاله بررسی شد. تاثیر این عوامل بر کوفتگی سیب رقم "گلدن دلیشز" با استفاده از طرح کاملأ تصادفی با آزمایش فاکتوریل در سه سطح ارتفاع سقوط (cm۱۰، ۲۰ و ۳۰)، سه سطح سرعت حرکت خطی ( m.s-۱۰۵/۰، ۱/۰ و ۱۵/۰) و چهار سطح برخورد (چوبی، فولادی، پلاستیکی وکارتنی) در سه تکرار با مجموع ۱۰۸ تیمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر ارتفاع سقوط و جنس سطح برخورد بر روی سطح کوفتگی در سطح ۱درصد معنی دار بود در حالی‌که حجم کوفتگی تنها تحت تاثیر جنس سطح برخورد قرار گرفت (دارای اختلاف معنی دار در سطح ۱درصد). آزمون مقایسه میانگین‌ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطوح مختلف ارتفاع سقوط بر سطح کوفتگی وجود دارد. بعلاوه، تفاوت بین سطح کارتنی با سطوح فولادی، پلاستیکی و چوبی معنیدار است. از نظر تاثیر جنس سطح برخورد بر حجم کوفتگی، بین سطوح فولادی و چوبی با سطح کارتنی و پلاستیکی تفاوت معنیداری وجود دارد. بنابراین در طراحی سیستم‌های فراوری سیب بایستی عوامل ارتفاع سقوط و جنس سطح برخورد را مد نظر قرار داد.

کلمات کلیدی:   ارتفاع سقوط، جنس سطح برخورد، سیب، صدمه مکانیکی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154