نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۱ جلد ۲ شماره ۲

عنوان مقاله: بررسی اثر بسامد و زمان ارتعاش بر عملکرد تکاننده ارتعاشی برای برداشت مکانیزه پرتقال تامسون
چکیده
برداشت مرکبات به‌صورت دستی‌کاری سخت، پرهزینه و زمان بر است. در این تحقیق به‌منظور امکان سنجی برداشت مکانیزه پرتقال با تکاننده ارتعاشی، در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، اثر بسامد (در سه سطح ۵، ۵/۷ و۱۰ هرتز) و زمان ارتعاش (در سه سطح ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ثانیه) بر میزان برداشت و میوه های آسیب دیده پرتقال تامسون مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که اثر بسامد و زمان ارتعاش در سطح ۱% بر درصد برداشت و میوه های آسیب دیده معنی دار بوده؛ ولی اثر متقابل آن ها بر صفت های اندازه گیری شده معنی دار نبود. با افزایش بسامد میزان برداشت بطور معنی داری افزایش می یابد که بیشترین میزان آن ۸/۶۲ درصد در بسامد ۱۰ هرتز می باشد. اگرچه با افزایش زمان ارتعاش میزان برداشت افزایش یافت ولی اختلاف معنی داری بین زمان های ۱۵ و ۲۰ ثانیه در بسامد ۱۰ هرتز بر میزان برداشت وجود نداشت. همچنین با افزایش زمان ارتعاش میزان درصد میوه های آسیب دیده نیز بیشتر گردید. با توجه به‌دلایل مذکور، بسامد ۱۰ هرتز و زمان ارتعاش ۱۵ ثانیه به‌عنوان مناسب ترین حالت برای برداشت مکانیزه پرتقال تامسون انتخاب گردید. سرانجام یک مدل ریاضی خطی بر اساس بسامد و زمان ارتعاش برای درصد برداشت و میوه‌های آسیب دیده پرتقال تامسون تدوین گردید.

کلمات کلیدی:   بسامد، تامسون; زمان ارتعاش; مدل ریاضی; برداشت; میوه های آسیب دیده


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7277

بازدید: 1152

تاریخ دریافت: 1391/06/15 , تاریخ پذیرش: 1396/04/05 , تاریخ انتشار: 1391/06/19