نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۱ جلد ۲ شماره ۲

عنوان مقاله: جداسازی زعفران از سایر اجزاء گل در تونل باد عمودی و بررسی آن با منطق فازی
چکیده
در این تحقیق امکان جداسازی زعفران (کلاله) از پرچم و گلبرگ با جریان عمودی هوا جهت مکانیزه کردن این عمل بررسی شده است. برای انجام این تحقیق یک تونل باد عمودی آزمایشی که سرعت هوا در آن با دقت ۱/۰ متر بر ثانیه قابل تنظیم و اندازه‌گیری است ساخته و مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا آزمایش‌های تعیین سرعت شناوری اجزاء گل با قرار دادن تک تک اجزاء و سپس آزمایش‌های جداسازی با قرار دادن همه اجزاء و در رطوبت‌های ۱، ۸ ، ۳۲ و ۶۰ ساعت پس از برداشت انجام شدند نتایج با منطق فازی بررسی شدند. متوسط سرعت شناوری کلاله (زعفران)، پرچم و گلبرگ ۱ ساعت پس از برداشت به‌ترتیب ۲۱/۳، ۲۴/۲ و ۴۱/۱ متر بر ثانیه به‌دست آمدند. آزمایش‌ها نشان دادند که به‌خاطر تفاوت زیاد بین سرعت‌های شناوری اجزا گل، می توان در یک تونل باد عمودی زعفران (کلاله) را از پرچم و گلبرگ جدا کرد. تحلیل نتایج آزمایشهای جداسازی نشان داد که تونل باد با سرعت ۸/۲ متر بر ثانیه و یک ساعت پس از برداشت بهترین راندمان جداسازی را دارد. در این سرعت ۸۴ درصد از پرچم‌ها و ۸۹ درصد از گلبرگ‌ها از تونل به‌بیرون پرتاب شده و ۸۱ درصد کلاله‌ها جدا شده و داخل تونل باقی می مانند. آزمایش‌ها همچنین نشان دادند که هر چه فاصله چیدن گلها تا جداسازی کوتاه‌تر باشد جداسازی با راندمان بهتر انجام می شود. پیشنهادهائی برای افزایش راندمان ارائه شده اند.

کلمات کلیدی:   تابع عضویت; تصمیم‌گیری فازی; سرعت شناوری; فرآوری زعفران; کلاله


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7151

بازدید: 1518

تاریخ دریافت: 1391/06/15 , تاریخ پذیرش: 1396/04/02 , تاریخ انتشار: 1391/06/19