نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۱ جلد ۲ شماره ۲

عنوان مقاله: انتخاب مدل ریاضی مناسب برای خشک کردن ورقه های گوجه فرنگی در خشک کن خورشیدی
چکیده
در این تحقیق مناسب ترین مدل ریاضی خشک کردن ورقه های گوجه فرنگی، در یک خشک کن خورشیدی، انتخاب شد. آزمایش های خشک کردن بر روی ورقه گوجه فرنگی در سه سطح ضخامت ۳mm، ۵mm و ۷mm و در دو سطح سرعت هوای ۰.۵m s^-۱ و ۱m s^-۱ انجام شد. به منظور پیدا کردن مناسب ترین مدل ریاضی خشک کردن، نتایج حاصل از آزمایش با ۹ مدل مختلف، تطبیق داده شد تا بهترین ضرایب در هر مدل بدست آید. نتایج حاصل از آزمایش با ۹ مدل متداول که برای خشک کردن محصولات کشاورزی کاربرد دارند، برآزش داده شد و ضرایب هر مدل بدست آمد. سرانجام مدل Page با R^۲=۰.۹۹۷۴ ، χ^۲=۰.۰۱۳۵۱ و RMSE=۰.۰۰۲ به عنوان مناسبترین مدل برگزیده شد.

کلمات کلیدی:   خشک کردن; خشک کن خورشیدی; مدل ریاضی; ورقه گوجه فرنگی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7048

بازدید: 1226

تاریخ دریافت: 1391/06/15 , تاریخ پذیرش: 1396/04/05 , تاریخ انتشار: 1391/06/19