نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۳ جلد ۴ شماره ۲

عنوان مقاله: ارزیابی و مقایسه کارایی سه نوع پوست‌کن‌ رایج پسته در کرمان


صفحات: 206-213


چکیده
به منظور ارزیابی ماشین‌های پوست‌کن پسته، عملکرد سه ماشین رایج استوانه پیچی، استوانه پیچی- تیغه‌ای و استوانه لاستیکی در سه زمان برداشت (اول، وسط و پایان فصل برداشت) با فاصله ۱۵ روز در سه تکرار ارزیابی شدند و صفات راندمان پوست‌گیری، درصد دانه‌های شکسته، درصد دانه‌هایی ناقص پوست شده، درصد دانه‌های پوست نشده تعیین گردید. این تحقیق با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد اثر متقابل زمان برداشت و نوع ماشین بر راندمان پوست‌گیری، شکستگی دانه در خروجی دانه و پوست در سطح احتمال ۵ درصد و بر صفت دانه‌های پوست نشده و ناقص پوست شده در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار شد. بیشترین راندمان پوست‌گیری مربوط به ماشین استوانه لاستیکی در پایان فصل برداشت پسته با ۹۰/۸۱ درصد بود. اثر متقابل زمان برداشت و نوع ماشین درصد دانه شکسته در دو کانال خروج دانه و پوست سبز را تحت تاثیر خود قرار داد به طوری که ماشین استوانه لاستیکی در هر سه زمان برداشت با کمترین درصد شکستگی دانه در خروجی دانه و خروجی پوست از سایر تیمارها برتر شد. کمترین درصد شکستگی دانه در خروجی دانه و پوست به ترتیب با ۰/۴۷ و ۰/۲۳ درصد به ماشین استوانه لاستیکی و وسط فصل برداشت و بیشترین درصد شکستگی دانه در خروجی دانه و پوست به ترتیب با ۲/۷۵ و ۳/۸۶ درصد به ماشین استوانه پیچی اول فصل برداشت اختصاص یافت. کمترین درصد دانه‌های پوست نشده از ماشین استوانه پیچی- تیغه‌ای با ۲/۵ درصد در پایان فصل برداشت بدست آمد.

کلمات کلیدی:   پسته، راندمان پوست‌گیری، زمان برداشت، شکستگی دانه، ماشین پوست‌کن


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3484

بازدید: 499

تاریخ دریافت: 1392/02/08 , تاریخ پذیرش: 1396/04/06 , تاریخ انتشار: 1393/02/10