نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۴ جلد ۵ شماره ۱

عنوان مقاله: بررسی تأثیر ارتفاع سقوط و سطح برخورد بر کوفتگی سیب‌های صادراتی


صفحات: 122-133


چکیده
علی‌رغم جایگاه ممتاز جهانی ایران در تولید سیب درختی، متأسفانه پتانسیل صادرات این محصول نامناسب است. در این میان به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین علل کاهش کیفیت ارقام سیب ایران آسیب کوفتگی وارد به این محصول است. در این پژوهش برخی از عوامل مؤثر بر این مسأله مورد ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۷۲ تیمار، شامل ترکیب عامل‌ رقم در سه سطح (گلدن دلیشز، رد دلیشز و گرانی اسمیت)،‌ عامل نوع سطح برخورد در چهار سطح (مقوای تک لایه موج‌دار روی پلاستیک فشرده، چوب، تسمه روی ورق استیل و سیب) و عامل ارتفاع سقوط در شش سطح (۵، ۱۵، ۲۵، ۳۵، ۴۵ و ۵۵ سانتی‌متر) با ۴ تکرار انجام شد. حداکثر ارتفاع مجاز سقوط سیب‌ها به‌همراه مدل‌های تخمین میزان کوفتگی نیز ارائه شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد سطح و حجم کوفتگی نسبت به کلیه عوامل آزمایشی در سطح ۱ درصد واکنش معنی‌داری دارد. آزمون مقایسه میانگین‌ها نشان داد که رقم گرانی اسمیت با داشتن بافتی سفت‌تر نسبت به دو رقم دیگر آسیب پذیری کمتری دارد. بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش حداکثر ارتفاع مجاز سقوط برای رقم رد دلیشز، گلدن دلیشز و گرانی اسمیت به‌ترتیب ۱۲، ۱۵ و ۲۰ سانتی‌متر به‌دست آمد. همچنین تأثیر نوع رقم سیب بر پارامترهای مختلف معنی‌دار شد. براساس یافته‌های این پژوهش، در برخورد سیب با سیب، میزان کوفتگی ایجاد شده در سیب متحرک کمتر از سیب ساکن است.

کلمات کلیدی:   ارتفاع سقوط; سطح برخورد; سیب درختی; کوفتگی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2823

بازدید: 405

تاریخ دریافت: 1392/02/24 , تاریخ پذیرش: 1392/07/21 , تاریخ انتشار: 1393/10/07