نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۴ جلد ۵ شماره ۱

عنوان مقاله: بررسی تاثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست با استفاده از روش سطح پاسخ


صفحات: 191-198


چکیده
امروزه از کود کمپوست به‌عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی که خساراتی را برای سلامتی انسان ها و همچنین برای زمین‌های کشاورزی به بار می آورد، یاد می شود. مشکلاتی مانند؛ حمل و نقل (حجم زیاد)، رطوبت زیاد، توزیع کود در مزرعه، گرد و غبار و انبارداری، در ارائه این کود به مزرعه وجود دارد. برای حل مشکلات مطرح شده فرآیند فشرده سازی مانند تولید پلت و گرانول، پیشنهاد می شود. در این تحقیق تأثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست بر روی درصد گرانول مفید تولید شده با استفاده از دستگاه استوانه دوار در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش زمان گرانول کردن، موجب کاهش مقدار مفید گرانول تولیدی می شود. شرایط بهینه برای تولید گرانول زمانی حاصل می شود که در آن سرعت چرخش استوانه ۳۸/۴۰ دور بر دقیقه، زمان گرانول کردن ۱۵ دقیقه، درصد پرشدگی ۱۰ درصد از حجم استوانه و درصد چسباننده ملاس ۹۷/۴۰ درصد، باشد که با توجه به این شرایط پاسخ مقدار گرانول های مفید ۶/۸۱ درصد تخمین زده شد.

کلمات کلیدی:   روش سطح پاسخ; کود کمپوست; گرانول کردن

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5120

بازدید: 426

تاریخ دریافت: 1392/03/16 , تاریخ پذیرش: 1393/04/17 , تاریخ انتشار: 1393/10/07