نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۴ جلد ۵ شماره ۱

عنوان مقاله: بررسی شاخص های انرژی و بهینه سازی مصرف آن در تولید هلو مطالعه موردی: شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری


صفحات: 206-216


چکیده
استفاده بهینه از انرژی درکشاورزی برای کاهش هزینه ها ی تولید و حفظ منابع تجدیدناپذیر و کاهش آلاینده های هوا به عنوان یکی از شرایط مهم تولید درکشاورزی پایدار محسوب می شود. در این راستا مطالعه ای در شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. هدف از این مطالعه استفاده از یک مدل برنامه ریزی خطی بر اساس تحلیل پوششی داده ها(DEA)، به منظور بهینه سازی مصرف انرژی درتولید هلو با هدف بالا بردن کارایی فنی است. با انجام تحلیل رگرسیون خطی، تاثیر ورودی های کود دامی، آفت کش ها(سموم شیمیایی)،نیروی انسانی و ادوات و ماشین ها بر روی عملکرد محصول معنی دار نبود و تاثیر ورودی های سوخت،الکتریسیته،آب آبیاری وکود های شیمیایی بر روی عملکرد محصول معنی دار بود و این چهار ورودی به عنوان ورودی ها و عملکرد محصول به عنوان خروجی انتخاب شد. با انتخاب مدلBCC، مدل بازده به مقیاس متغیر با ماهیت ورودی و استفاده از نرم افزار DEASolver باغداران کارا و باغداران ناکارا مشخص شدند. باغداران کارا دارای کارایی فنی ۱ و باغداران ناکارا دارای کارایی فنی بین ۴۷/۰ تا ۹۴/۰بودند. همچنین کارایی فنی باغداران ناکارا ۷۴/۰ محاسبه شد که به این معنی است که با استفاده از ۷۴% ورودی ها و ثابت ماندن سطح عملکرد باغ ها، باغداران ناکارا می توانند به مرز کارایی برسند و کارایی فنی خالص کل باغداران ۸۲/۰محاسبه شد. بیشترین میزان ناکارایی مربوط به انرژی الکتریسیته با سهم ۳۲/۶۵% می باشد.

کلمات کلیدی:   سامان; کارایی فنی; هلو

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2707

بازدید: 640

تاریخ دریافت: 1392/04/09 , تاریخ پذیرش: 1392/08/19 , تاریخ انتشار: 1393/07/06