نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۴ جلد ۵ شماره ۱

عنوان مقاله: بررسی امکان جداکردن ناخالصی‌ها از کلاله‌ی زعفران با استفاده از یک جداکننده‌ی الکترواستاتیک


صفحات: 44-51


چکیده
در تحقیق حاضر یک جدا کننده ی الکترواستاتیک آزمایشگاهی ساخته و توانایی آن در جداسازی ناخالصی های همراه با کلاله ی زعفران بررسی گردید. جدا کننده ی ساخته شده، شامل یک نوار نایلونی بود که در اثر مالش بر روی یک پارچه ی پشمی باردار می شد. نوار باردار شده در ادامه از مقابل سینی محتوی کلاله و مواد زاید عبور می کرد. از آنجا که خواص الکترواساتیک ذرات کلاله و مواد زاید متفاوت است، مقدار جذب آن‌ها به نوار باردار، تحت تأثیر میدان الکتریکی تفاوت داشت. آزمایشات در سه سطح موقعیت نوار (با فاصله ی ۵/۱، ۵/۲ و ۵/۳ سانتی متر از سینی مواد)، سه سطح سرعت غلتک محرک نوار (۵۰، ۶۰ و ۷۰ دور بر دقیقه) و سه سطح مدت زمان جداسازی (۱۲۰، ۱۸۰ و ۲۴۰ ثانیه) انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مقدار جذب مواد با افزایش زمان جداسازی و کاهش فاصله ی نوار، افزایش یافت. همچنین، افزایش سرعت نوار از ۵۰ تا ۶۰ دور بر دقیقه سبب بهبود قابلیت جذب مواد گردید. این در حالی بود که افزایش بیشتر سرعت از ۶۰ تا ۷۰ دور بر دقیقه کاهش جذب را درپی داشت. بیشترین مقدار جداسازی ناخالصی کلاله ی زعفران در تحقیق حاضر ۹۷ درصد جرمی بود که در فاصله ی نوار ۵/۱ سانتی متر، سرعت ۶۰ دور بر دقیقه و مدت جداسازی ۲۴۰ ثانیه مشاهده گردید. کمترین مقدار جذب کلاله نیز در فاصله ی نوار ۵/۳ سانتی متر، سرعت ۷۰ دور بر دقیقه و زمان آزمایش ۱۲۰ ثانیه، برابر ۲ درصد جرمی به‌دست آمد.

کلمات کلیدی:   الکترواستاتیک؛ جداکردن؛ زعفران

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3591

بازدید: 601

تاریخ دریافت: 1392/05/28 , تاریخ پذیرش: 1392/09/02 , تاریخ انتشار: 1393/07/06