نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۲ جلد ۳ شماره ۲

عنوان مقاله: طراحی، ساخت و ارزیابی حسگر شدت جریان جرمی کمباین غلات


صفحات: 71-84


چکیده
در سامانه پایش عملکرد محصول غلات، اساسی‌ترین ویژگی محصول در حال برداشت، شدت جریان جرمی دانه تمیز شده ورودی به مخزن می‌باشد. در این تحقیق، حسگری از نوع ضربه‌ای طراحی، ساخت و ارزیابی شد. ابتدا واسنجی حسگر توسط وزنه‌های kg ۵/۰ تا kg ۵/۴ با گام‌های kg ۵/۰ انجام و خطی بودن واکنش حسگر به نیروهای وارده با ضریب همبستگی ۹۹/۰ اثبات شد. پس از آن، طبق استاندارد ASABE S۵۷۸ آزمایش حسگر در سه مرحله ۱- در جریان جرمی یکنواخت و ثابت ۲- در جریان جرمی غیر یکنواخت با تغییرات خطی ۳- در جریان جرمی نوسانی انجام شد. نتایج نشان داد که خروجی حسگر ضربه‌ای، تابعی از نرخ جریان گندم (رقم روشن) انتقال یافته است و با افزایش نرخ جریان جرمی، میزان درصد خطای حسگر ضربه‌ای کاهش یافت. به طوری که درصد خطای محاسبه شده در نرخ‌های جریان جرمی ۲۵%، ۵۰%، ۷۵% و ۱۰۰% ظرفیت (۲۵/۴ کیلوگرم در ثانیه) به ترتیب ۳/۸، ۳/۶، ۲/۵ و ۹/۴ درصد بود. ضریب تبیین بالا (۹۹۷۵/۰= R۲) بین داده‌های تجمعی حسگر ضربه‌ای و مخزن مرجع در نرخ جریان جرمی غیر یکنواخت با تغییرات خطی، حاکی از دقت و حساسیت بالای حسگر ضربه‌ای در سنجش تغییرات جریان جرمی دانه می‌باشد. درصد خطای متوسط حسگر ضربه‌ای در نرخ‌های جریان جرمی غیر یکنواخت، با تغییرات خطی "افزاینده-کاهنده"، "کاهنده- افزاینده" و نوسانی به ترتیب ۴/۷% ، ۶/۸% و ۳/۸% به دست آمد.

کلمات کلیدی:   آشکارسازی عملکرد; حسگر جریان جرمی; کشاورزی دقیق; کمباین غلات


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154