نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۴ جلد ۵ شماره ۱

عنوان مقاله: اثر سرعت دورانی استوانه کوبنده و نرخ تغذیه بر آسیب‌های مکانیکی وارده به دانه گندم در عملیات خرمنکوبی


صفحات: 184-190


چکیده
در این تحقیق اثر سرعت استوانه کوبش و نرخ تغذیه مواد در عملیات خرمنکوبی بر میزان آسیب دانه‌ گندم بررسی شد. یک ماشین خرمنکوب چکشی محلی جهت کوبش دانه‌های گندم در سه سطح مختلف سرعت استوانه کوبش (۱۱، ۲۰ و ۷/۳۶ متر بر ثانیه) و در سه نرخ تغذیه (۰۱۳/۰، ۰۲۵/۰ و ۰۵/۰ کیلوگرم بر ثانیه) استفاده گردید. افزایش سرعت استوانه از ۱۱ به ۲۰ متر بر ثانیه، آسیب‌های قابل مشاهده را از ۰۱/۰% به ۹۵/۱% و غیر قابل مشاهده را از ۱۳/۲% به ۵/۱۶% افزایش داد. با افزایش سرعت استوانه به ۷/۳۶ متر بر ثانیه، آسیب‌های قابل مشاهده به ۳/۲۴% و آسیب‌های غیر قابل مشاهده به ۸۵/۳۶% رسید. از طرف دیگر با افزایش نرخ تغذیه از ۰۱۳/۰ تا ۰۲۵/۰ و سپس ۰۵/۰ کیلوگرم بر ثانیه، درصد دانه‌های شکسته به‌ترتیب به ۱۷/۲۱% و ۸/۳۱% کاهش یافت. آزمون جوانه‌زنی نشان داد که هر دو نوع جوانه‌زنی (قابل مشاهده و پیشنهادی) با افزایش سرعت استوانه، کاهش و با افزایش نرخ تغذیه، افزایش می‌یابد. میزان رسانایی الکتریکی دانه‌های خرمنکوبی شده رابطه مستقیمی با افزایش سرعت استوانه و کاهش نرخ تغذیه دارد. رقم‌های Sids۱۰ و Sohag۱ به‌ترتیب بادوام‌ترین و ضعیف‌ترین رقم به‌کار رفته در این تحقیق است.

کلمات کلیدی:   آسیب مکانیکی و کیفیت دانه; آزمون جوانه‌زنی; خرمنکوبی دانه گندم

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2704

بازدید: 325

تاریخ دریافت: 1392/08/07 , تاریخ پذیرش: 1392/12/06 , تاریخ انتشار: 1393/07/06