نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۴ جلد ۵ شماره ۲

عنوان مقاله: بررسی تأثیر پارامترهای کششی برروی تنش ایجاد شده زیر چرخ محرک تراکتور با استفاده از تنش‌سنج و آزمونگر تک‌چرخ در انباره‌ی خاک


صفحات: 345-356


چکیده
در تحقیق حاضر اثر کشش خالص چرخ محرک بر روی تنش عمودی ایجاد شده زیر چرخ مورد مطالعه قرار گرفت. از این‌رو سرعت پیشروی در سه سطح ۸/۰، ۱ و ۲/۱ متر بر ثانیه، بار عمودی روی چرخ محرک۲۲۰/۶۵R۲۱ در سه سطح ۲، ۳ و ۴ کیلونیوتن و لغزش در سه سطح ۸، ۱۲ و ۱۵ درصد مورد استفاده قرار گرفتند تا مقدار نیروی کشش و تنش عمودی در سه عمق ۱/۰، ۱۵/۰ و ۲/۰ متری اندازه‌گیری شوند. آزمون‌ها در طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی بر روی خاک رسی لومی با رطوبت ۱۲% با سه تکرار انجام شدند. تنش عمودی از طریق یک سامانه‌ی ساخته شده تنش‌سنج و نیروی کششی نیز از طریق ۴ عدد لودسل افقی نصب شده بین چرخ و کشنده‌ی چرخ اندازه‌گیری شدند. بررسی‌ها‌ی انجام شده در سطح آماری ۱% نشان دادند که نیروی کششی باعث افزایش تنش عمودی زیر چرخ می‌گردد و بیشترین تنش عمودی زیر چرخ با مقدار ۷۸ کیلوپاسکال در عمق ۱/۰ متر مربوط به کشش بیشینه‌ی خالص حاصل شده تحت تأثیر بار ۴ کیلونیوتن، لغزش ۱۵ درصد و سرعت ۸/۰ متر بر ثانیه می‌باشد.

کلمات کلیدی:   انباره‌ی خاک; تنش عمودی; چرخ محرک; کشش خالص; لغزش

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1756

بازدید: 648

تاریخ دریافت: 1392/08/26 , تاریخ پذیرش: 1392/10/17 , تاریخ انتشار: 1393/09/15