نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۴ جلد ۵ شماره ۲

عنوان مقاله: بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، تحلیل انرژی و هزینه‌های تولید پنبه در استان گلستان


صفحات: 428-445


چکیده
این تحقیق به بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، انرژی مصرفی و هزینه‌های تولید پنبه در استان گلستان پرداخته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با ۴۳ پنبه‌کار گلستانی جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که مجموع انرژی ورودی برای تولید پنبه در استان گلستان ۲۸۸۹۸ مگاژول بر هکتار است. دو نهاده سوخت دیزل و ماشین‌های کشاورزی به‌ترتیب با ۶/۴۵ و ۹/۱۵ درصد، پرمصرف‌ترین نهاده‌های انرژی در تولید بودند. کارایی انرژی ۵۸/۱ به‌دست آمد. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس نشان داد، تأثیر نهاده‌های نیروی انسانی، سوخت دیزل، آب آبیاری، کودهای شیمیایی و کود حیوانی بر روی عملکرد مثبت و تأثیر نهاده‌های بذر، ماشین‌های کشاورزی و مواد شیمیایی بر عملکرد پنبه منفی است. نتایج تحلیل حساسیت ورودی‌های انرژی نشان داد با افزایش یک مگاژول انرژی نهاده‌های بذر و نیروی انسانی عملکرد به‌ترتیب به میزان ۲۹/۰ و ۲۲/۰ کیلوگرم افزایش می‌یابد. مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای kg CO۲ eq ha-۱ ۱۸/۱۴۳۰ محاسبه شد. سه نهاده سوخت دیزل، کود حیوانی و ماشین‌های کشاورزی با ۲/۴۵، ۵/۲۳ و ۸/۲۲ درصد، بیش‌ترین انتشار گازهای گلخانه‌ای را در تولید داشتند. سوخت دیزل با بیش‌ترین انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید پنبه، تنها در حدود ۷/۲ درصد از هزینه‌های متغیر را شامل می‌شد. همچنین نسبت سود به هزینه برای تولید پنبه در استان گلستان ۱۶/۱ محاسبه شد.

کلمات کلیدی:   انرژی; پنبه; تحلیل حساسیت; کاب داگلاس; گازهای گلخانه‌ای

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1647

بازدید: 1031

تاریخ دریافت: 1392/08/28 , تاریخ پذیرش: 1392/11/05 , تاریخ انتشار: 1393/09/15