نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۴ جلد ۵ شماره ۲

عنوان مقاله: بررسی تأثیر مخلوط‌های مختلف متانول- بنزین بدون سرب بر مشخصه‌های عملکردی موتور اشتعال جرقه‌ای


صفحات: 336-344


چکیده
در این تحقیق تأثیر مخلوط‌های مختلف متانول- بنزین بدون سرب بر مشخصه‌های عملکردی یک موتور چهار سیلندر، چهار زمانه، اشتعال جرقه‌ای با سیستم سوخت‌رسانی کاربراتوری بررسی شد. هدف اصلی در این تحقیق تعیین مشخصه‌های عملکردی موتور با استفاده از مخلوط‌های متانول- بنزین در بارها و سرعت‌های مختلف موتور و به‌دست آوردن نسبت مخلوط بهینه متانول با بنزین بوده است. بدین ترتیب متانول در نسبت‌های ۰، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد حجمی با بنزین بدون سرب مخلوط گردید و در شش سرعت موتور ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰ و ۴۵۰۰ دور در دقیقه با سه تکرار آزمایش شد. تمامی آزمایش‌ها در ۵۰ درصد باز بودن دریچه گاز صورت گرفت. مشخصه‌های عملکردی موتور برای مخلوط‌های مختلف نسبت به بنزین بدون سرب مقایسه شد. نتایج آزمون عملکردی نشان داد که اضافه کردن متانول به بنزین بدون سرب، گشتاور و توان ترمزی را نسبت به ۰M در مخلوط ۱۰M افزایش و در مخلوط ۳۰M کاهش می‌دهد. مصرف سوخت ویژه ترمزی نیز در مقایسه با بنزین بدون سرب در اغلب سرعت‌های موتور در مخلوط ۱۰M کاهش و در ۳۰M افزایش یافت. در تمامی سرعت‌های موتور و در استفاده از تمامی مخلوط‌های سوخت بازده حرارتی نیز نسبت به بنزین افزایش نشان داد. در این پژوهش مشخص شد که اضافه کردن ۱۰ درصد حجمی متانول به بنزین در تمام سرعت‌ها، بهترین نتیجه را روی مشخصه‌های عملکردی موتور دارد.

کلمات کلیدی:   بازده حرارتی; عملکرد موتور; مخلوط های متانول- بنزین; موتور اشتعال جرقه ای; مصرف سوخت ویژه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1872

بازدید: 661

تاریخ دریافت: 1392/08/28 , تاریخ پذیرش: 1392/11/12 , تاریخ انتشار: 1393/09/15