نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۴ جلد ۵ شماره ۲

عنوان مقاله: بررسی تأثیر سیستم توربوشارژر بر پارامترهای مصرف سوخت موتور، توان و کشش تراکتورهای ITM۴۷۵، ITM۴۸۵ و ITM۸۰۰


صفحات: 313-324


چکیده
تراکتور به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تولید توان مکانیکی در کشاورزی، در مکانیزه کردن تولید محصولات کشاورزی جایگاه ویژه‌ای دارد. بنابراین لازم است مهندسان کشور، توسعه تراکتورهای جدید و متناسب روز را با در نظر گرفتن جنبه‌های اقتصادی آنها ادامه دهند. شرکت تراکتورسازی تبریز جهت دستیابی به تکنولوژی روز دنیا و رقابت با بازار جهانی، اقدام به تولید تراکتورهای جدید با موتور توربوشارژردار ITM۸۰۰ و ITM۴۸۵ مطابق استانداردهای روز دنیا نمود. در این تحقیق بر روی تراکتورهای توربوشارژردار ITM۴۸۵ و ITM۸۰۰ و تراکتور بدون توربوشارژر ITM۴۷۵ آزمون کشش مالبندی با بالاست برای به‌دست آوردن عملکرد تراکتورها و مقایسه آنها با یکدیگر طبق استاندارد OECD صورت گرفت. این آزمون در باند بتونی فرودگاهی شرکت تراکتورسازی صورت گرفت. پس از به‌دست آوردن پارامترهای مختلف و تحلیل آماری به روش تجزیه واریانس دوطرفه مشخص گردید که میزان توان و نیروی کششی در تراکتورهای توربوشارژردار ITM۴۸۵ و ITM۸۰۰ بیشتر از تراکتور بدون توربوشارژر ITM۴۷۵ بوده و این مقدار اختلاف در دنده‌های مختلف و سرعت‌های متفاوت در سطح اطمینان یک درصد معنی‌دار می‌باشد. ضمناً میزان مصرف ویژه سوخت در تراکتورهای توربوشارژردار ITM۴۸۵ و ITM۸۰۰ کمتر از تراکتور بدون توربوشارژر ITM۴۷۵ بوده و این تفاوت نیز در سطح اطمینان یک درصد معنی‌دار بود که این امر خود باعث صرفه‌جویی چشمگیری در مصرف سوخت با توجه به افزایش قیمت سوخت می‌باشد.

کلمات کلیدی:   استاندارد OECD; تراکتور; توان و کشش; توربوشارژر; مصرف سوخت

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 98267

بازدید: 37328

تاریخ دریافت: 1392/09/01 , تاریخ پذیرش: 1392/11/27 , تاریخ انتشار: 1393/09/15