نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۶ شماره ۱

عنوان مقاله: بررسی تأثیر برخی عامل‌ها بر عملکرد یک خرمن‌کوب دستی (مدل T۳۰) در کوبش چند رقم گندم


صفحات: 80-89

DOI: 10.22067/jam.v6i1.28582

چکیده
در این تحقیق عملکرد خرمن‌کوب T۳۰ در کوبش چند رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر عامل‌های مستقل شامل سرعت خطی کوبنده (در ۳ سطح ۴۰۰، ۵۰۰ و rpm ۶۰۰) و تغذیه‌ی محصول (در ۳ سطح ۶۰۰، ۹۰۰، kg h-۱ ۱۸۰۰) و ارقام متداول گندم (در ۳ سطح آذر ۲، سرداری و رصد) بر تلفات و درصد دانه‌های آسیب دیده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بهدست آمده از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و برای مقایسه‌ی میانگین‌ها از آزمون چند دامنه‌ای دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که اثرهای نوع رقم، میزان تغذیه، سرعت خطی کوبنده و کلیه‌ی اثرهای متقابل، بر درصد تلفات کوبش معنی‌دار بود (۰/۰۱>P). نتایج مقایسه‌ی میانگین اثرهای اصلی عامل‌ها نشان داد که رقم رصد دارای کم‌ترین میانگین تلفات کوبش (۴/۲%) و رقم آذر ۲ با اختلاف معنی‌دار دارای بیش‌ترین میانگین تلفات کوبش (۱۵/۶%) بود. هم‌چنین با افزایش میزان تغذیه از ۶۰۰ به kg ۱۸۰۰، کاهش معنی‌داری در تلفات کوبش از مقدار میانگین ۰/۱۳ به مقدار میانگین kg h-۱ ۵/۴ اتفاق افتاد. نتایج بررسی اثرهای متقابل سه‌گانه نشان داد که کم‌ترین مقدار تلفات کوبش (۰/۱۵%) در آزمایش با رقم رصد، سطح تغذیه kg h-۱ ۶۰۰ و سرعت دورانی کوبنده rpm۶۰۰ به‌دست آمد. بیش‌ترین مقدار تلفات کوبش (۳۹/۳۸۷%) در آزمایش با رقم آذر ۲، سطح تغذیه kg h-۱ ۱۸۰۰ و سرعت دورانی کوبنده rpm۴۰۰ به‌دست آمد. در کلیه آزمایش‌ها درصد دانه‌های آسیب‌دیده ناچیز (کم‌تر از ۰/۵%) بود.

کلمات کلیدی:   تلفات کوبش; خرمن‌کوب; گندم

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1097

بازدید: 427

تاریخ دریافت: 1392/09/02 , تاریخ پذیرش: 1392/10/30 , تاریخ انتشار: 1393/09/15