نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۳ جلد ۴ شماره ۱

عنوان مقاله: بررسی خصوصیات مکانیکی و تجزیه‌پذیری بیوپلاستیک تهیه شده از سلولز کاه و الیاف خرما


صفحات: 21-29


چکیده
در دو دهۀ اخیر استفاده از بیوپلاستیک‌ها در صنایع مختلف به‏عنوان جایگزین پلاستیک‌های معمولی مورد توجه قرار گرفته است. از نظر کاربری، خصوصیات مکانیکی و تجزیه پذیری بیوپلاستیک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در این پژوهش، سلولز کاه گندم به نسبت‌های با گلیسرول مختلف مخلوط و پس قرار دادن در یک قالب با الیاف خرما تحکیم داده شدند. با قرار دادن هر قالب در دستگاه پرس هیدرولیکی و حرارت دهی همزمان، صفحات بیوپلاستیک مورد نظر تهیه شدند. آزمایش‌ها بر اساس طرح فاکتویل ۳×۳ انجام و تأثیر درصد وزنی سلولز در سه سطح ۵۰%، ۶۰% و ۷۰% و تحکیم دهی با الیاف در سه وضعیت الیاف شبکه‌ای، رشته‌ای و بدون الیاف بر استحکام کششی و خمشی، مدول الاستیک کششی و خمشی و کرنش کششی بیوپلاستیک‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که وضعیت تحکیم درصد وزنی سلولز، و اثر متقابل این دو عامل بر تمام خصوصیات مکانیکی ذکر شده معنی دار بود (۰۵/۰ = α). بیشترین استحکام کششی و خمشی مربوط به اضافه کردن ۵۰% وزنی سلولز و در حالت تحکیم‌دهی شبکه‌ای و به‏ترتیب MPa ۰۲/۱۹۹۲ و MPa ۷۱/۲۸ به‏دست آمد. همچنین بیشترین مدول کششی و خمشی در حالت اضافه کردن ۷۰% وزنی سلولز و تحکیم یافته رشته‌ای (در حالت کششی MPa ۴/۴۰ و در حالت خمشی MPa ۳/۲ مشاهده شد. بررسی روند تجزیه پذیری بیوپلاستیک‌ها با قرار دادن نمونه‌هایی از آن‌ها در شکمبه‌ی یک گوسفند فیسوله‌گذاری نشان داد که با افزایش درصد وزنی سلولز، میزان تجزیه پذیری نمونه‌ها کاهش می‌یابد. پس از گذشت ۴۸ ساعت بیشترین میزان تجزیه‌پذیری مربوط به نمونه‌های۵۰% وزنی سلولز بود که به طور میانگین به مقدار ۷۴% تجزیه شدند. روند تجزیه پذیری با استفاده از رابطه ریاضی مدل سازی شد که این مدل به‏خوبی در داده های آزمایشگاهی برازش شد (R۲=۰.۹۷).

کلمات کلیدی:   الیاف خرما; بیوپلاستیک; تحکیم‌دهی; خصوصیات مکانیکی; کاه گندم


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154