نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۳ جلد ۴ شماره ۱

عنوان مقاله: برآورد حجم سیب و تورفتگی‌های آن، به کمک پردازش تصویر و شبکه‏ ی عصبی


صفحات: 57-64


چکیده
خواص فیزیکی محصولات کشاورزی از مهمترین پارامترهای طراحی سیستم های بسته بندی و درجه بندی هستند و حجم محصولات کشاورزی، یکی از این خواص می باشد که بایستی به ‏طور دقیق اندازه گیری شود. پردازش تصویر و شبکه ی عصبی از ابزار های پرکاربرد و غیر مخربی هستند که اخیراً به این منظور استفاده می شوند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از دوربین به فاصله ی ثابت از نمونه ها عکس برداری گردیده و تصاویر رنگی با
نرم افزار Matlab پردازش شده و لبه ی سیب ها استخراج گردید. سپس سطح به‏ دست آمده در راستای عمود بر محور طولی سیب، به المان های نازک ذوزنقه ای تقسیم بندی گردیده و حجم حاصل از دوران این المان ها بر حسب پیکسل محاسبه شد. سپس سیب ها از وسط برش داده شده و
عکس برداری شدند تا حجم تورفتگی های سیب به ‏دست آمده و از حجم کل سیب کاسته شود. حجم واقعی سیب نیز با استفاده از روش جابه‏ جایی آب، بر حسب سانتی متر مکعب اندازه گیری شد و رابطه ایی بین حجم واقعی و حجم پیکسلی سیب ارائه گردید که می تواند در تخمین حجم سیب استفاده شود. آزمون t و بلاند-آلتمن نشان داد که بین حجم واقعی سیب و حجم پردازش تصویر در سطح احتمال ۵% اختلاف معنی داری نیست و اختلاف میانگین بین آن‏ها ۵۲/۱ سانتی متر مکعب بوده و دارای دقت ۹۲ /۰ می باشد. استفاده از شبکه عصبی با پارامترهای ورودی ابعاد و جرم سیب دقت
اندازه گیری حجم سیب را تا ۹۷ /۰ بالا برده و اختلاف میانگین بین حجم ها را تا ۷/۰ کاهش داد. این تحقیق نشان می دهد که پردازش تصویر و شبکه ی عصبی می توانند به‏ عنوان روش های ساده و کارآمد در تخمین حجم محصولات کشاورزی استفاده گردند.

کلمات کلیدی:   پردازش تصویر; حجم; سیب; شبکه ی عصبی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7847

بازدید: 910

تاریخ دریافت: 1392/12/18 , تاریخ پذیرش: 1396/04/05 , تاریخ انتشار: 1392/12/18