نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۳ جلد ۴ شماره ۱

عنوان مقاله: بررسی سینتیک خشک شدن و انرژی مصرفی لایه نازک ذرت


صفحات: 98-107


چکیده
در این تحقیق خشک شدن ذرت در یک خشک کن هوای داغ در دماهای ۵۰ ، ۶۰ و ۷۰ درجه سلسیوس و سه دبی جابه‏ جایی هوای گرم ۱، ۴/۱، ۸/۱ کیلوگرم بر دقیقه به‏ صورت لایه نازک و پیوسته بررسی شد. آزمایش ها در قالب طرح کاملاً تصادفی صورت گرفت. تأثیر دما و دبی جابه‏ جایی هوا بر پارامتر زمان و آهنگ خشک شدن، ضرایب نفوذ رطوبت و انرژی فعال سازی بررسی شد. نتایج به‏ دست آمده نشان داد که تأثیر فاکتورهای دما و سرعت جابه‏جایی هوا بر فرآیند خشک شدن محصول ذرت معنی دار می باشد. در تیمارهای تحقیق به‏ طور متوسط افزایش دما از ۵۰ به ۷۰ درجه سلسیوس ۷/۳۱% و تغییر دبی از ۱ به ۸/۱ کیلوگرم بر دقیقه ۲۷% زمان خشک شدن ذرت را کاهش داد. ضریب نفوذ ﻣﺆثر رطوبت و انرژی فعال-سازی ذرت
به‏ ترتیب بین ۱۱-۱۰×۴۷۲۵۸/۳ تا ۱۱-۱۰×۳۴۳۵۲/۷ مترمربع بر ثانیه و ۷۶۱/۱۳ تا ۱۹۳/۱۶ کیلوژول بر مول به‌دست آمد. در مدل سازی فرآیند خشک شدن ذرت مدل لگاریتمی هم‌خوانی بهتری با نتایج آزمایشگاهی در مقایسه با سایر مدل ها داشت. کمترین میزان انرژی مخصوص مصرفی مورد نیاز (۶۱/۳ کیلووات ساعت بر کیلوگرم) در دمای۵۰ درجه سیلسیوس و دبی ۱ کیلوگرم بر دقیقه، در حالی‏که شرایط متناظر برای بیش‌ترین مقدار آن (۳۴/۵ کیلووات ساعت بر کیلوگرم) در دمای۷۰ درجه سیلسیوس و دبی ۸/۱ کیلوگرم بر دقیقه بود.

کلمات کلیدی:   خشک کردن; لایه نازک; مدلسازی; مصرف انرژی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6668

بازدید: 738

تاریخ دریافت: 1392/12/18 , تاریخ پذیرش: 1396/04/05 , تاریخ انتشار: 1392/12/18