نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۶ شماره ۱

عنوان مقاله: اندازه‌گیری برخط وزن کیوی با استفاده از روش ضربه


صفحات: 163-175

DOI: 10.22067/jam.v6i1.33683

چکیده
امروزه درجه‌بندی محصولات کشاورزی براساس شاخص‌های کیفی از جمله وزن از اهمیت زیادی برخوردار است. با تخمین سریع وزن در خطوط درجه‌بندی، علاوه بر کمک به بسته‌بندی می‌توان ارزیابی از اندازه، حجم و حتی میزان رسیدگی محصول را داشت. در این تحقیق، توانایی یک سامانه نوارنقاله- بارسنج مبتنی بر روش ضربه در توزین سریع کیوی مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد ۲۳۲ نمونه کیوی در وزن‌های بین ۴۰ تا ۱۲۵ گرم انتخاب شدند. بعد از توزین نمونه‌ها توسط یک ترازوی دیجیتال، سیگنال ضربه آن‌ها در سه سرعت (۱، ۱/۵ و ۲ متر بر ثانیه) اندازه‌گیری شد. سپس مشخصه‌های ضربه شامل حداکثر نیرو، زمان و تکانه برای پیک اول و سپس چهل پیک اول سیگنال ضربه محاسبه و از آن‌ها به‌عنوان ورودی برای مدل‌های تخمین وزن استفاده گردید. نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی چند متغیره با مشخصه‌های پیک اول نشان داد که در بین مدل‌های مختلف، مدل‌های رگرسیون با استفاده از تمام مشخصه‌ها منجر به بهترین نتیجه در سرعت ۱ متر بر ثانیه با R۲p برابر ۰/۷۸۶ و SDR برابر ۲/۱۸۰ شد. این در حالی است که مدل‌های مبتنی بر مشخصه‌های ۴۰ پیک اول به وضوح دارای عملکردی بهتری نسبت به پیک اول بودند به نحوی که با استفاده از مقادیر تکانه چهل پیک اول در سرعت ۲ متر بر ثانیه، مقدار R۲p برابر ۰/۸۸۰ و SDR برابر ۲/۸۵۷ به‌دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل‌های آماری مبتنی بر مشخصه‌های ضربه، توانایی بالایی در تخمین وزن کیوی به‌صورت برخط و سریع دارند.

کلمات کلیدی:   تکانه; درجه‌بندی; رگرسیون خطی چند متغیره; سیگنال ضربه; مدل‌سازی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 958

بازدید: 468

تاریخ دریافت: 1393/01/10 , تاریخ پذیرش: 1393/04/11 , تاریخ انتشار: 1393/09/15