نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۶ شماره ۲

عنوان مقاله: بررسی و مدل سازی سینتیک تجزیه حرارتی برگ و چوب پسته به منظور تولید سوخت های زیستی


صفحات: 429-439

DOI: 10.22067/jam.v6i2.34266

چکیده
در این پژوهش، برگ و چوب پسته به منظور تولید سوخت های زیستی جامد و گاز مورد تجزیه حرارتی آرام قرار گرفت. فرآیند تجزیه حرارتی در سطوح دمایی ۳۵۰ تا ۵۰۰درجه سلسیوس با فواصل دمایی ۵۰ درجه و با زمان ماند ۳۰ دقیقه انجام شد. براساس محاسبات انجام شده میزان ارزش حرارتی بالا و پایین برای برگ به‌ترتیب ۱۷/۲۳ و ۱۶/۰۳ مگاژول بر کیلوگرم و برای چوب به‌ترتیب ۱۸/۹۱ و ۱۷/۵۹ مگاژول بر کیلوگرم به‌دست آمد. نتایج آزمایش های تجزیه حرارتی نشان داد که تجزیه پودر چوب ظرف مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام گرفت و از آن ۲۶% زغال به دست آمد. در حالی که زمان تجزیه حرارتی پودر برگ بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه و مقدار زغال به دست آمده از آن ۳۶% بود. همچنین تجزیه حرارتی چوب به طور قابل ملاحظه ای سریع تر از برگ صورت پذیرفت. سینتیک تجزیه حرارتی با استفاده از رابطه واکنش درجه اوّل مورد مدل سازی قرار گرفت که داده های تولید زغال و گاز متصاعد شده به خوبی در مدل های استفاده شده، برازش شدند. میزان انرژی فعال سازی و ضریب ثابت نمایی به‌ترتیب برای چوب kJ mol-۱ ۱۰/۷۰ و s-۰/۱۰۴۷و برای برگ kJ mol-۱ ۲۱/۷۲ و s-۱ ۰/۳۱۲ به‌دست آمد.

کلمات کلیدی:   برگ; تجزیه حرارتی; چوب پسته; سینتیک

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 452

بازدید: 2172

تاریخ دریافت: 1393/02/01 , تاریخ پذیرش: 1394/02/29 , تاریخ انتشار: 1394/06/22