نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۳ جلد ۴ شماره ۲

عنوان مقاله: ارزیابی رسیدگی هندوانه با استفاده از تحلیل صوت حاصل از اعمال ضربه به آن


صفحات: 296-304


چکیده
یکی از روش‏های غیر مخرب برای ارزیابی کیفیت درونی برخی میوه ‏ها، پردازش و تحلیل سیگنال‏های صوتی حاصله از ایجاد ضربه بر روی آن‏ها می‏ باشد. بر این اساس، امکان کاربرد این روش برای ارزیابی کیفیت درونی میوه هندوانه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، تأثیر دو متغیر مستقل محل اعمال ضربه (دو طرف خط مرکزی هندوانه و مقابل محل اتصال به ساقه) و شدت ضربه (۱۲/۰۹، ۱۵/۰۸و kg.mm.s-۱ ۱۷/۱۱) بر تغییرات خواص سیگنال‏های صوتی حاصله مطالعه و ارتباط آن‏ها با تغییرات خواص بیومکانیک بافت گوشت و پوست از جمله ضریب سفتی شاخص میزان رسیدگی هندوانه به عنوان متغیر وابسته بررسی گردید. نتایج نشان داد سطوح مختلف شدت و محل اعمال ضربه تاثیر معنی داری روی نتایج آزمون صوتی داشت، به گونه ای که اعمال ضربه به اطراف خط مرکزی هندوانه و شدت ضربه kg.mm.s-۱ ۱۷/۱۱ بهترین نتیجه را نشان داد. بین خواص بیومکانیک پوست میوه ‏های نارس، رسیده و بیش رس تفاوت معنی داری ملاحظه نشد و لذا پیش بینی می‏شود که تفاوت مشاهده شده در خواص صوتی
هندوانه ‏ها بیشتر به‏ دلیل تفاوت در خواص گوشت باشد تا پوست.

کلمات کلیدی:   خواص صوتی، شدت ضربه، محل ضربه، هندوانه


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3894

بازدید: 706

تاریخ دریافت: 1393/02/14 , تاریخ پذیرش: 1396/04/06 , تاریخ انتشار: 1393/02/14