نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۶ شماره ۲

عنوان مقاله: ارزیابی مزرعه‏ ای مکانیزم ‏تغذیه و برش ماشین برداشت نخود به‏ منظور برداشت عدس


صفحات: 396-405

DOI: 10.22067/jam.v6i2.35790

چکیده
برداشت عدس در زمین‏ های سنگلاخی ایران با مشکلاتی مواجه است. برای کاهش این مشکلات از یک مکانیزم تغذیه و برش به‌کار رفته در یک نوع ماشین برداشت نخود با نیرو محرکه تیلر، جهت برداشت عدس استفاده شد. مکانیزم تغذیه و برش مذکور شامل شاسی اصلی، راهنمای V شکل، تغذیه‌کننده زنجیری، تسمه‏ های انتقال بوته، نقاله بالابر محصول و همچنین مخزن بود. آزمایش‌های ارزیابی مکانیزم مذکور در سه سطح سرعت پیشروی (۱/۵، ۳، ۴/۵ کیلومتر بر ساعت)، سه سطح ارتفاع برش (۴، ۸ و۱۳ سانتی‌متر)، دو سطح رطوبت دانه در هنگام برداشت (%۸ و ۱۴%) بر روی دو رقم عدس (فیلیپ و بومی شیراز) در سه تکرار انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس حاصل از طرح کرت‏ های دو بار خرد شده در قالب بلوک‏ های کامل تصادفی نشان داد که اثر هر دو تیمار سرعت پیشروی و رطوبت دانه بر مقدار ضایعات عدس هر دو رقم در سطح احتمال ۱% معنی‏ دار بود. به ‏طوری که با افزایش سرعت و کاهش رطوبت، ضایعات محصول افزایش یافت. اثر ارتفاع برش بر ضایعات عدس رقم بومی شیراز در سطح یک درصد و بر ضایعات رقم فیلیپ در سطح احتمال ۵% معنی دار بود. گستره‏ ی ضایعات دانه در رطوبت ۸% برابر ۸/۶ تا ۱۱/۴% برای رقم فیلیپ برابر ۸/۳ تا ۱۳/۶% برای رقم بومی شیراز و در رطوبت ۱۴% برابر ۷/۹ تا ۱۰% برای رقم فیلیپ و ۸/۳ تا ۱۱/۵% برای رقم بومی شیراز بود.

کلمات کلیدی:   برداشت عدس; ضایعات برداشت; ماشین برداشت نخود; مکانیزم تغذیه برش

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 369

بازدید: 473

تاریخ دریافت: 1393/03/11 , تاریخ پذیرش: 1394/05/27 , تاریخ انتشار: 1394/06/22