نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۶ جلد ۷ شماره ۱

عنوان مقاله: تجزیه و تحلیل سهم نهاده‌های مختلف و تعیین شاخص‌های انرژی در تولید مرغ گوشتی شهرستان مشهد


صفحات: 285-297

DOI: 10.22067/jam.v7i1.37205

چکیده
صنعت طیور یکی از بزرگ‌ترین و توسعه‌یافته ترین صنایع موجود در کشور است و میزان انرژی مصرفی در مرغداری یکی از مهم‌ترین مسائل در پرورش مرغ گوشتی می‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی روند مصرف انرژی و میزان مصرف آن در مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی در شهرستان مشهد می‌پردازد. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری با ۳۶ پرورش‌دهنده مرغ گوشتی برای یک دوره پرورش در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ جمع‌آوری شد. نهاده‌های اصلی ورودی شامل خوراک مصرفی، سوخت (گاز و گازوئیل)، الکتریسیته، نیروی انسانی، ماشین‌ها و جوجه یک روزه گوشتی و نهاده‌های خروجی گوشت مرغ و فضولات بستر بودند. کل انرژی‌های ورودی و خروجی برای هزار قطعه مرغ به‌ترتیب ۲/۱۲۵ و ۹/۲۴ گیگاژول به‌دست آمد. شاخص‌های انرژی شامل نسبت انرژی، بهره‌وری انرژی و انرژی ویژه به‌ترتیب ۲/۰، ۰۱۹/۰ کیلوگرم بر مگاژول و ۵۲ مگاژول بر کیلوگرم به‌دست آمدند. سوخت مصرفی (گاز و گازوئیل) با ۸۴/۵۰ و خوراک مصرفی با ۴۳/۴۲ درصد بیشترین سهم و جوجه یک روزه با ۳۹/۰ و نیروی انسانی با ۰۶/۰ درصد کم ترین سهم را در بین نهاده‌های ورودی به‌خود اختصاص دادند. مقایسه انرژی مصرفی در سه سطح جوجه‌ریزی کمتر از ۱۵۰۰۰ قطعه، ۱۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ و بیشتر از ۳۰۰۰۰ قطعه نشان داد که نسبت انرژی در سطح سوم بیشتر از سطوح دیگر می‌باشد. کارآیی مرغداران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها انجام شد و نتایج نشان داد که در الگوی بازگشت به مقیاس ثابت تعداد ۱۳ واحد دارای کارآیی فنی با میانگین کارآیی ۹۳/۰ و در الگوی بازگشت به مقیاس متغیر تعداد ۲۱ واحد دارای کارآیی فنی خالص با میانگین کارآیی ۹۹/۰ بودند.

کلمات کلیدی:   تحلیل پوششی داده‌ها; کارآیی انرژی; کارآیی فنی; مصرف سوخت

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 84

بازدید: 256

تاریخ دریافت: 1393/04/22 , تاریخ پذیرش: 1394/08/06 , تاریخ انتشار: 1394/09/07