نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۶ شماره ۱

عنوان مقاله: بررسی ارگونومیکی مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF۲۸۵ و MF۳۹۹ به روش الکترومیوگرافی


صفحات: 25-34

DOI: 10.22067/jam.v6i1.37939

چکیده
توجه به وضعیت ارگونومیکی کاربران ماشین‌های کشاورزی یکی از اهداف مکانیزاسیون کشاورزی می‌باشد. از ‌این‌‌رو، این پژوهش با به‌کارگیری روشی جدید به بررسی وضعیت ارگونومیک مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF۲۸۵ و MF۳۹۹ پرداخت، بدین‌ترتیب که فعالیت الکتریکی عضلات دوقلوی داخلی، دوقلوی خارجی، پهن داخلی، پهن خارجی، کوادراتوس لومباروم و تراپزیوس فوقانی کاربران قبل، در حین و پس از استراحت بعد از فشردن پدال‌های ترمز و گاز توسط دستگاه بیوویژن ثبت شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که عضلات پهن داخلی و دوقلوی داخلی با نسبت RMS بعد از ۶۰ ثانیه فشردن پدال نسبت به قبل آن به‌ترتیب با ۲/۴۷ و ۱/۹۷ بیش‌ترین فعالیت الکتریکی را در حین استفاده از مکانیزم ترمز تراکتور MF۲۸۵ داشتند. عضلات دوقلوی داخلی و دوقلوی خارجی کاربران نیز بیش‌ترین تنش را در هنگام فشردن پدال ترمز تراکتور MF۳۹۹ داشتند. به‌طور کلی، عضلات پهن داخلی و تراپزیوس فوقانی در حین استفاده از ترمز تراکتور MF۲۸۵ تحت تنش بیش‌تری نسبت به تراکتور MF۳۹۹ قرار گرفتند، در حالی‌که عضلات دوقلوی داخلی، دوقلوی خارجی، پهن خارجی و کوادراتوس لومباروم طی به‌کارگیری مکانیزم ترمز تراکتور MF۲۸۵ تحت تنش کم‌تری نسبت به تراکتور دیگر قرار گرفتند. عضلات کوادراتوس لومباروم و دوقلوی داخلی کاربران در حین فشردن پدال گاز تراکتور MF۲۸۵ به‌ترتیب بیش‌ترین نسبت فعالیت الکتریکی را داشتند. درحالی‌که کاربران تراکتور MF۳۹۹ بیش‌ترین تنش را در حین استفاده از پدال گاز بر روی عضلات پهن داخلی و دوقلوی خارجی متحمل می‌شوند. به‌طور کلی، نسبت فعالیت الکتریکی تمام عضلات به‌جز عضله پهن خارجی در حین استفاده از پدال گاز تراکتور MF۲۸۵ بیش‌تر از تراکتور MF۳۹۹ بود و کاربران این تراکتور در حین استفاده از مکانیزم گاز این تراکتور در شرایط نامطلوب‌تری قرار داشتند.

کلمات کلیدی:   پدال; دوقلوی داخلی; عضله، فعالیت الکتریکی; ماشین‌های کشاورزی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 796

بازدید: 528

تاریخ دریافت: 1393/05/13 , تاریخ پذیرش: 1393/08/20 , تاریخ انتشار: 1393/09/15