نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۶ شماره ۲

عنوان مقاله: افزایش کارایی انرژی با تغییر شکل هندسی شیاربازکن بیلچه‌ای


صفحات: 499-509

DOI: 10.22067/jam.v6i2.39793

چکیده
امروزه خاک‌ورزی حفاظتی به دلیل حفاظت از آب و خاک و صرفه جویی در مصرف انرژی و زمان، رواج بیشتری پیدا کرده است. یکی از نیازهای اصلی برای اجرای این سیستم از جمله روش بی‌خاک‌ورزی دسترسی به ادوات ویژه از جمله کارنده‌های خاص می‌باشد. در روش بی‌خاک‌ورزی قبل از ورود ماشین کاشت هیچ‌گونه عملیاتی بر روی خاک انجام نشده و بقایای محصول قبلی هنوز در سطح خاک باقی است، لذا بذرکار و مخصوصاً شیاربازکن آن می‌بایست ساختار ویژه‌ای داشته باشد. از این رو به منظور دستیابی به شیاربازکن مناسب برای کشت مستقیم در شرایط دیم با اعمال تغییراتی بر روی شیاربازکن بیلچه‌ای (شاهد) دو نمونه جدید به نام‌های O۱ و O۲ ساخته شد و سپس سه شیاربازکن در سه سرعت پیشروی از لحاظ نیروی وارد بر شیاربازکن در شرایط آزمایشگاهی و از نظر تأثیر بر عملکرد محصول در شرایط مزرعه‌ای، به روش آماری اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی، مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد از نظر نیروی وارد بر شیار بازکن‌ اختلاف بین تیمارها معنی‌دار می‌باشد. نیروی افقی در شیاربازکن O۱ نسبت به شاهد ۴/۳ درصد کاهش و در شیاربازکن O۲، ۸/۲ درصد افزایش نشان داد. تعداد بوته سبز گندم و عملکرد محصول در مزرعه‌ نشان داد، شیاربازکن O۲ با میانگین ۴۸ بوته در متر نسبت به شیاربازکن شاهد ۲۴ درصد و نسبت به شیاربازکن O۱، موجب افزایش ۳۳ درصدی بوته‌های سبز شده گردید. همچنین شیاربازکن O۲ با میانگین عملکرد ۴۸/۳ کیلوگرم دانه در کرت (دو رفت در ۲۰ متر) نسبت به دو شیاربازکن دیگر حدود ۳۶ درصد افزایش عملکرد نشان داد. براساس نتایج به‌دست‌ آمده شیاربازکن O۲ با توجه به افزایش عملکرد (انرژی ستانده) و اختلاف کم در نیروی مورد نیاز (انرژی ورودی) دارای بازده انرژی بهتری بوده و می‌تواند گزینه مناسب برای کشت مستقیم گندم در شرایط دیم باشد.

کلمات کلیدی:   دیم; شیاربازکن; کارایی انرژی; کشت مستقیم; گندم

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 304

بازدید: 318

تاریخ دریافت: 1393/07/06 , تاریخ پذیرش: 1393/12/06 , تاریخ انتشار: 1394/06/22