نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۵ جلد ۶ شماره ۲

عنوان مقاله: ارزیابی پارامترهای مؤثر در جداسازی الیاف ساقه استبرق به روش ماشینی


صفحات: 384-395

DOI: 10.22067/jam.v6i2.40755

چکیده
درختچه استبرق که به وفور در مناطق گرمسیر ایران یافت می شود، در ساقه الیافی دارد که با مزایایی چون مقاومت بالا، داشتن لطافت و درصد بالای سلولز (۷۵ درصد)، پتانسیل استفاده در ساخت کامپوزیت ها را دارا است. امروزه استحصال این الیاف مطابق شیوه سنتی انجام می شود که امری مشکل و هزینه بر است. بنابراین در این پژوهش با در نظر گرفتن لزوم حفظ ساختار الیاف، روشی ماشینی برای جدایش این الیاف ارائه می شود که اساس کار آن مبتنی بر جدایش پوست ساقه با عبور اجباری از بین چند جفت تیغه است. ارزیابی عملکرد این ماشین در سه رطوبت (۷۵، ۶۵ و ۵۵ درصد برمبنای تر) و شش سرعت تغذیه انجام گرفت. در رطوبت بیش از ۷۵ درصد شیره از محل گره ها جاری شده و در رطوبت زیر ۵۵ درصد پوست خشک شده، به ساقه می چسبد که در هر دو صورت امکان جدایش الیاف نیست. بیشترین بازده جدایش الیاف در رطوبت ۷۵ درصد با سرعت ۴۰ دور بر دقیقه تقریباً برابر ۹۵ درصد بود. میانگین ظرفیت تغذیه ساقه به داخل ماشین در رطوبت های ۷۵، ۶۵ و ۵۵ درصد به‌ترتیب تقریباً برابر ۴۶، ۳۷ و ۲۸ کیلوگرم بر ساعت بوده و از حدود ۲۲ کیلوگرم ساقه با رطوبت ۷۵ درصد، یک کیلوگرم الیاف استحصال می شود. میانگین حداکثر توان مصرفی بر واحد جرم ساقه در رطوبت های ۷۵، ۶۵ و ۵۵ درصد به‌ترتیب برابر ۱/۶۴، ۱/۷۰ و ۱/۸۵ وات برگرم در سرعت ۴۵ دور بر دقیقه بود. علت افزایش توان مصرفی بر واحد جرم با کاهش رطوبت، سفت شدن و چسبیدن پوست به ساقه و در نتیجه سخت تر جداشدن آن است.

کلمات کلیدی:   استبرق; استحصال ماشینی; الیاف; ساقه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 360

بازدید: 465

تاریخ دریافت: 1393/08/07 , تاریخ پذیرش: 1394/01/19 , تاریخ انتشار: 1394/06/22