نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۶ جلد ۷ شماره ۱

عنوان مقاله: تحلیل فرکتالی سیگنال‌های صوتی کمباین سمپو مدل ۳۰۶۵


صفحات: 86-96

DOI: 10.22067/jam.v7i1.44392

چکیده
کمباین‌ها یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد سر و صدا در کشاورزی هستند. با توجه به شرایط متفاوت کاری کمباین‌ها و اینکه رانندگان همواره در معرض سر و صدای ناشی از کمباین‌ها هستند. این پژوهش با هدف دستیابی به بعد فرکتال سیگنال‌های صوتی کمباین سمپو (SAMPO) در شرایط مختلف صورت گرفت تا از این طریق بتوان به ساختار مناسب جاذب‌های صوتی در کمباین‌ها دست‌یافت. سیگنال‌های صوتی کمباین مطابق با استاندارد بین‌المللی۵۱۳۱ و ۷۲۱۶ در دو سطح دور موتور (تند و آرام)، دو وضعیت عملکردی (حرکت آزاد و هنگام برداشت)، چهار حالت دنده (دنده پارک، دنده یک سنگین، دنده دو سنگین و دنده سه سبک) و دو موقعیت میکروفون (کمباین با کابین و بدون کابین) ضبط گردید. بعد فرکتال سیگنال‌های صوتی در حوزه زمان با استفاده از روش‌های کاتز، سویک، هیگوچی و MRBC و با اعمال سه پنجره لرزان به طول‌های۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی‌ثانیه محاسبه شد. نتایج نشان داد که مقادیر بعد فرکتال اعدادی بین ۱ تا ۶/۱ را به خود اختصاص می‌دهد و همچنین با افزایش طول پنجره‌ها مقدار آن افزایش می‌یابد ‌(در پنجره ۵۰ میلی ثانیه ۳۴/۱، در پنجره ۱۰۰میلی‌ثانیه ۳۷/۱ و در پنجره ۲۰۰میلی‌ثانیه ۴۰/۱) و در وضعیت وجود کابین بعد فرکتال مقدار ۲۵/۱ و در حالت بدون کابین ۴۸/۱ است. همچنین با افزایش دور موتور مقدار بعد فرکتال سیگنال صوتی از ۳۴/۱ به۴۰/۱ افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی:   آکوستیک; بعد فرکتال; فرکتال; کمباین

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 49

بازدید: 279

تاریخ دریافت: 1393/11/24 , تاریخ پذیرش: 1394/10/07 , تاریخ انتشار: 1394/10/07