نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۶ جلد ۷ شماره ۱

عنوان مقاله: تحلیل عددی استفاده از آب گرم کن خورشیدی ترکیبی فتوولتائیک-گرمایی در ایران


صفحات: 221-233

DOI: 10.22067/jam.v7i1.47426

چکیده
در این تحقیق مطالعه عددی یک سامانه ترکیبی فتوولتائیک-گرمایی آبی با توان نامی ۸۸۰ وات برای ایران استفاده شده است. این سامانه از اجزایی شامل جمع کننده فتوولتائیک-گرمایی آبی، گرم کن کمکی، پمپ، مخزن، مبدل حرارتی و لوله های اتصال تشکیل شده بود. عملکرد این سامانه در چهار فصل سال برای شهرهای مختلف (بندرعباس، تبریز، تهران و کرمان) توسط نرم افزار TRNSYS بررسی عددی شد. نتایج نشان داد که برق تولیدی توسط سامانه طراحی شده در شهرهای مختلف تقریباً ثابت است. به‌طوری که، بیش ترین مقدار اختلاف بین میانگین سالانه انرژی الکتریکی تولیدی در شهرهای مختلف، ۵۲/۰ کیلووات ساعت بر روز به دست آمد. بیش ترین و کم ترین مقدار میانگین انرژی الکتریکی به‌ترتیب در تابستان برابر ۶۵/۴ و زمستان برابر ۶۷/۲ کیلووات ساعت بر روز مشاهده شد. بیش ترین میانگین انرژی حرارتی ۱۶ کیلووات ساعت بر روز و سهم انرژی حرارتی خورشیدی ۵۰ درصد در شهر بندرعباس مشاهده شد.

کلمات کلیدی:   انرژی الکتریکی; انرژی حرارتی; سهم خورشیدی; فتوولتائیک-گرمایی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 85

بازدید: 285

تاریخ دریافت: 1394/03/19 , تاریخ پذیرش: 1394/08/30 , تاریخ انتشار: 1394/09/07