نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۶ جلد ۷ شماره ۱

عنوان مقاله: استفاده از آنالیز ابعادی جهت تعیین پارامترهای مؤثر دستگاه جداکننده میز ثقلی برای کمینه نمودن ناخالصی موجود در توده عدس


صفحات: 247-259

DOI: 10.22067/jam.v7i1.47484

چکیده
در تحقیق حاضر از یک جداکننده میز ثقلی برای حداکثر جداسازی ناخالصی موجود در توده عدس استفاده شد. دستگاه جداکننده میز ثقلی دارای پنج پارامتر قابل تنظیم شیب طولی میز، شیب عرضی میز، دامنه نوسان میز، فرکانس نوسان میز و سرعت هوا می باشد، تأثیر این پارامترها برای حصول به حداکثر جداسازی ناخالصی موجود در توده عدس، مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش آنالیز ابعادی، پارامترهای بدون بعدی حاصل شد که در بررسی اثر و کاهش تعداد پارامترها مؤثر بوده است. نتایج آزمایش ها نشان داد که افزایش شیب عرضی میز از °۵/۰ به °۱ و افزایش شیب طولی میز از °۱ تا °۲ سبب افزایش جداسازی ناخالصی موجود در توده عدس می شود. همچنین اثر عدد بدون بعد v/aω که نسبت سرعت جریان هوای دمیده شده به عدس‌ها به حداکثر سرعت نوسانات میز را نشان می دهد، در نسبت جداسازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که در v/aω=۱۷۱ ، شیب عرضی میز °۱ و شیب طولی میز °۲، درصد جداسازی ناخالصی موجود در توده عدس به % ۲/۹۰ می-‌رسد.

کلمات کلیدی:   آنالیز ابعادی; جداسازی ثقلی; عدد بدون بعد; عدس; ناخالصی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154