نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۶ جلد ۷ شماره ۱

عنوان مقاله: تحلیل عوامل مؤثر بر برداشت مکانیکی زیتون در استان گیلان


صفحات: 48-60

DOI: 10.22067/jam.v7i1.48003

چکیده
برداشت، مهمترین مرحله تولید محصول زیتون است. هزینه برداشت دستی زیتون حدوداً دو سوم از هزینه های کل تولید این محصول را تشکیل می دهد، بنابراین تحقیق در مورد کلیه ابعاد مکانیزاسیون برداشت زیتون از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر برداشت مکانیکی زیتون در استان گیلان، تحقیقی به روش دلفی در سه مرحله انجام گرفت. افراد گروه تخصصی این تحقیق، شامل ۲۲ نفر از کارشناسان مرتبط با مکانیزاسیون زیتون در استان گیلان بودند که با مشورت اساتید دانشگاهی در این استان، شناسایی و انتخاب شدند. نتایج نشان داد که عوامل "اصلاح باغ های زیتون و رعایت اصول فنی درختکاری" با کسب ۱۵/۹۸ درصد از توافق نهایی و "حمایت ویژه از تحقیقات ساخت و بهینه‌سازی ماشین های برداشت زیتون" با کسب ۲۳/۹۶ درصد از توافق کارشناسان، به‌ ترتیب به‌عنوان مهمترین عوامل پیش برنده توسعه مکانیزاسیون برداشت زیتون در استان گیلان بودند. همچنین نتایج بررسی بازدارنده ها بیانگر آن بود که "شیب دار بودن اغلب قطعات زیتون کاری" با کسب ۶۲/۹۵ درصد از توافق نهایی کارشناسان و "فقدان یا نقص برنامه ریزی جهت توسعه مکانیزاسیون برداشت زیتون" با کسب ۸۷/۹۲ درصد از توافق کارشناسان مکانیزاسیون زیتون نیز مهمترین عوامل بازدارنده را تشکیل می دادند. بنابراین، توجه به نوسازی و اصلاح باغ های قدیمی و الزام در رعایت اصول درختکاری سازگار با برداشت مکانیکی زیتون و همچنین حمایت ویژه و هدفمند از تحقیقات کاربردی در زمینه بهینه سازی فناوری های خارجی و ساخت تجهیزات برداشت متناسب با شرایط بومی باغ های زیتون استان گیلان، امری ضروری است.

کلمات کلیدی:   دلفی; عوامل بازدارنده; عوامل پیش برنده; مکانیزاسیون کشاورزی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 69

بازدید: 233

تاریخ دریافت: 1394/04/13 , تاریخ پذیرش: 1394/07/18 , تاریخ انتشار: 1394/09/07