نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۶ جلد ۷ شماره ۱

عنوان مقاله: بررسی و مدل سازی تغییرات بازده حجمی نقاله‏ های مارپیچی در دورها و شیب های مختلف به‌کمک ANFIS و روش ‏های آماری


صفحات: 234-246

DOI: 10.22067/jam.v7i1.48118

چکیده
هدف از انجام این تحقیق، بررسی تغییرات بازده حجمی نقاله مارپیچی به‌عنوان تابعی از قطر هلیس، سرعت دورانی هلیس و زاویه انتقال است. در این تحقیق از سه نقاله مارپیچی با قطرهای ۱۳، ۵/۱۷ و ۵/۲۲ سانتی متر و ۵ سطح سرعت دورانی ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ دور بر دقیقه و سه زاویه انتقال ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درجه برای انتقال گندم استفاده شد. سپس مدل سازی به‌کمک جعبه ابزار ANFIS در نرم افزار متلب انجام شد و پنج عامل مهم و مؤثر، در مدل سازی بهینه شد تا بهترین مدل ANFIS ممکن حاصل گردد. این پنچ عامل عبارتند از: نوع مجموعه های فازی ورودی، تعداد مجموعه‌های فازی ورودی، نوع مجموعه فازی خروجی، نوع شیوه بهینه سازی و تعداد اپوک ها. سپس مجموعه داده‌ها در نرم افزار آماری SPSSبراساس آزمایش فاکتوریل ۳×۵×۳ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و با پنج تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین از مدل رگرسیون چندمتغیره خطی نیز جهت پبش بینی بازده حجمی استفاده شد. نتایج نشان دادند که با افزایش سرعت دورانی هلیس و شیب نقاله مارپیچی بازده حجمی در هر سه هلیس کاهش یافت. همچنین با افزایش قطر هلیس تغییرات بازده حجمی منظم نبود و روند مشخصی را نمایان نکرد. بیشترین بازده حجمی مربوط به سرعت دورانی ۱۰۰ دور بر دقیقه، شیب ۱۰ درجه و قطر پره ۷۵/۱۷ سانتی متر بود که مقدار آن ۱۱/۲۹ درصد به دست آمد. در ضمن، مدل حاصل از ANFIS با ضریب همبستگی ۹۸/۰ بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده بازده حجمی دقیق‌تر از مدل رگرسیون خطی با ضریب همبستگی ۹۴/۰ بود.

کلمات کلیدی:   دورسنج دیجیتالی نوری; زاویه انتقال; مجموعه‌های فازی; نقاله مارپیچی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 75

بازدید: 237

تاریخ دریافت: 1394/04/13 , تاریخ پذیرش: 1394/09/29 , تاریخ انتشار: 1394/09/29