نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۶ جلد ۷ شماره ۱

عنوان مقاله: ارزیابی عوامل فنی سم‏پاش توربینی زراعی بر کیفیت پاشش و قطر قطرات با پردازش تصویر


صفحات: 61-72

DOI: 10.22067/jam.v7i1.48194

چکیده
امروزه، اهمیت کیفیت سم‏پاشی در سم‏پاش‏ ها و بهره‏ مندی بیشتر از دستگاه سم‏پاش و سم مصرفی مهمترین مسئله پیش ‏روی کاربران و سازندگان سم‏پاش‏ ها است. بنابراین آزمایشی با سم‏پاش توربینی زراعی (توربولاینر) مدل توربینا اس.ای.۸۰۰ به صورت آزمایش فاکتوریل با سه فاکتور در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل فشار سم‏پاشی با سه سطح ۱۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۵۰۰ کیلوپاسکال، دور پروانه با دو سطح ۱۹۹۸ و۲۴۳۰ دور در دقیقه و سرعت پیشروی با دو سطح ۹ و ۵/۱۳ کیلومتر بر ساعت بودند. آنالیز تصاویر با نرم‏ افزارهای ImageJ وMATLAB R۲۰۱۵a انجام گردید. نتایج نشان داد که با افزایش فشار، قطر حجمی۵۰ درصد، قطر میانه عددی و شاخص کیفیت پاشش دارای روندی کاهشی بودند و افزایش دور پروانه و سرعت پیشروی موجب کاهش قطر حجمی ۵۰ درصد و قطر میانه عددی شد. در ترکیب تیمارها، افزایش فشار و دور پروانه، باعث کاهش ۷۲، ۶۹ و ۴۶ درصد به‌ترتیب در قطر حجمی ۵۰ درصد، قطر میانه عددی و شاخص کیفیت پاشش شد. با توجه به اهمیت شاخص کیفیت پاشش در این آزمایش، بیشترین میزان این شاخص (۹۱/۲) در حالتی رخ داد که دستگاه با فشار ۱۰۰۰ کیلوپاسکال، دور پروانه ۲۴۳۰ دور در دقیقه و سرعت پیشروی ۹ کیلومتر بر ساعت تنظیم شده بود.

کلمات کلیدی:   بادبردگی; پردازش تصویر; سمپاش توربولاینر; قطر حجمی; یکنواختی پاشش

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 97

بازدید: 300

تاریخ دریافت: 1394/04/16 , تاریخ پذیرش: 1394/10/09 , تاریخ انتشار: 1394/10/09