نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۶ جلد ۷ شماره ۱

عنوان مقاله: ارزیابی و مقایسه خشک‌کن خورشیدی همرفت طبیعی و اجباری برای خشک کردن سبزیجات در استان خوزستان


صفحات: 114-125

DOI: 10.22067/jam.v7i1.48370

چکیده
به‌منظور بهره‌گیری از منابع انرژی پاک، کاهش ضایعات سبزیجات و افزایش سطح درآمد سبزی‌کاران، پژوهش حاضر طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰ در بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجراء گردید. در این پژوهش از خشک‌کن‌ خورشیدی کابینتی سه طبقه با کلکتور شیاری استفاده شد. برای جریان بهتر هوا در خشک‌کن، یک هواکش در بالای اتاق خشک‌کنی نصب گردید. عملکرد این خشک‌کن، با خشک کردن سبزی نعناع تحت سه تراکم ۲، ۳ و ۴ کیلوگرم بر مترمربع به روش‌های همرفت طبیعی و اجباری در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی و با روش سنتی (خشک کردن در سایه و هوای آزاد) مقایسه گردید. نتایج آزمایش نشان داد که زمان مورد نیاز برای خشک شدن سبزی نعناع در خشک‌کن خورشیدی بسته به تراکم محصول در سینی‌ها، ۵/۳ تا ۱۵ساعت بود. درحالی که در روش مرسوم این زمان حدود ۵ روز به طول کشید. در رابطه با تأثیر قرارگیری سبزی نعناع در سینی‌‌های مختلف خشک‌کن، نتایج نشان داد که در سینی‌های بالاتر به‌دلیل کندتر شدن جریان هوا، زمان مورد نیاز برای رسیدن به رطوبت نهایی بین ۱۸ تا ۲۵ درصد افزایش یافت. مقایسه میانگین زمان خشک شدن نعناع نشان داد که زمان خشک شدن به روش همرفت اجباری نسبت به روش همرفت طبیعی به‌طور متوسط ۷/۲۹ درصد کاهش پیدا کرد. آنالیز رگرسیونی داده‌های مربوط به زمان خشک شدن نعناع نیز نشان داد که بهترین توصیف ریاضی رابطه بین رطوبت درونی سبزی نعناع و زمان خشک شدن معادله نمایی می‌باشد. بیشترین درصد اسانس با مقدار ۸۰/۰ درصد به تیمار خشک کردن به روش همرفت طبیعی و تراکم kg m-۲ ۳ و کمترین آن به مقدار ۳۰/۰ درصد به تیمار همرفت اجباری و تراکم kg m-۲ ۲ تعلق داشت. همچنین بیشترین مقدار کلروفیل را تیمار همرفت طبیعی و تراکم kg m-۲ ۳ با ۵۱/۸ میلی‌گرم بر گرم برگ و کمترین مقدار را تیمار همرفت اجباری و تراکم kg m-۲ ۲ با ۱۸/۴ میلی‌گرم بر گرم برگ دارا بودند. لذا براساس نتایج به‌دست آمده، می‌توان در شرایط همرفت طبیعی تراکم kg m-۲ ۳ و در شرایط همرفت اجباری تراکم kg m-۲ ۴ را پیشنهاد نمود.

کلمات کلیدی:   اسانس; خشک کن خورشیدی; کلروفیل; نعناع; همرفت اجباری; همرفت طبیعی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 81

بازدید: 210

تاریخ دریافت: 1394/04/22 , تاریخ پذیرش: 1394/08/16 , تاریخ انتشار: 1394/09/07