نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۶ جلد ۷ شماره ۱

عنوان مقاله: آزمون و ارزیابی یک نوع خاک همزن دوار با تیغه های مثلثی لبه مضرسی


صفحات: 26-36

DOI: 10.22067/jam.v7i1.49810

چکیده
اخیراً ‌‌استفاده از روتوتیلرها در باغات و مزارع کوچک به‌ویژه در مناطق شمالی کشور گسترش پیدا کرده است که به دلیل استفاده از تیغه های L شکل دارای مشکلات فراوانی هستند. از این رو در کار تحقیقاتی حاضر به طراحی، ساخت و آزمون یک خاک همزن با تیغه های مثلثی لبه مضرسی مناسب برای باغ ها و مزارع کوچک پرداخته شد. آزمایش در یکی از باغ های مرکبات شهرستان ساری به‌صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. رطوبت خاک بر مبنای وزن خشک به‌عنوان عامل اصلی در دو سطح بالا و پایین (۹/۲۱-۵/۱۳ و ۳/۳۰-۹/۲۱ درصد) و سرعت دورانی محور تیغه ها به‌عنوان عامل فرعی در سه سطح (۱۷۰-۱۴۰، ۲۰۰-۱۷۰ و۲۳۰- ۲۰۰ دور بر دقیقه) انتخاب گردید. پارامترهای اندازه گیری شده شامل قطر متوسط وزنی خاکدانه‌ها، جرم مخصوص ظاهری خاک، درصد خرد شدن خاک، مصرف ویژه سوخت و بازده ماشین بودند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که اثر رطوبت خاک و سرعت دورانی تیغه ها بر قطر متوسط وزنی خاکدانه ها، درصد خرد شدن خاک، مصرف ویژه سوخت در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. برای دستیابی به دانه بندی ریز، سرعت دورانی ۲۳۰-۲۰۰ دور بر دقیقه و رطوبت خاک ۳/۳۰-۹/۲۱ درصد و برای به‌دست آوردن دانه بندی درشت خاک، سرعت دورانی ۱۷۰-۱۴۰ دور بر دقیقه و رطوبت خاک ۹/۲۱-۵/۱۳ درصد توصیه می گردد. با کاهش سرعت دورانی از دور زیاد به دور متوسط، به مقدار ۷۱/۱۶ لیتر بر هکتار در مصرف سوخت صرفه جویی گردید.

کلمات کلیدی:   تیغه مضرسی; روتوتیلر; قطر خاکدانه‌ها; مصرف ویژه سوخت


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154