نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۶ جلد ۷ شماره ۱

عنوان مقاله: کاربرد تبدیل هاف تعمیم‌یافته در تشخیص گیاه چغندرقند از علف هرز با استفاده از ماشین‌بینایی


صفحات: 73-85

DOI: 10.22067/jam.v7i1.49959

چکیده
از بین بردن علف‌های هرز توسط یک دستگاه خودکار نیازمند یک سامانه ماشین بینایی است که قادر به تشخیص گیاه اصلی از علف هرز باشد. بدین منظور می‌بایست ابتدا ویژگی‌های متمایز بین گیاه اصلی و علف‌های هرز مشخص شوند. در این تحقیق با مطالعه عکس‌های متعدد چغندرقند وجود یک ویژگی مختص برگ چغندرقند و قابل تمایز با علف‌های هرز مرسوم مشخص گردید. این ویژگی یک انحنای S شکل در ابتدای برگ و در نزدیکی دمبرگ بود که تنها در برگ‌های چغندرقند قابل مشاهده بوده و در سایر علف‌های هرز مرسوم وجود نداشت. برای بیان این ویژگی از تبدیل تعمیم‌یافته هاف استفاده شد تا به کمک آن مکان هندسی اشکال غیر هندسی تعریف شود. بررسی نتایج حاصل از انجام این روش بر روی تصاویر جمع‌آوری شده از شرایط واقعی مزرعه نشان داد که دقت کلی الگوریتم %۶۵/۹۱ می باشد. %۹۲ از بوته‌های چغندرقند موجود در تصاویر آزمون به درستی و %۷/۸ از علف‌های هرز به اشتباه به عنوان چغندرقند تشخیص داده شدند. با توجه به این‌که این روش تنها از یک ویژگی شکلی استفاده می‌نماید، می‌توان انتظار داشت که با افزودن سایر ویژگی‌های بافتی و رنگی به قدرت تشخیص درست بالایی دست یافت.

کلمات کلیدی:   پردازش شکلی; چغندرقند; علف هرز; ماشین‌بینایی مرئی; هاف تعمیم‌یافته

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 71

بازدید: 212

تاریخ دریافت: 1394/06/26 , تاریخ پذیرش: 1394/10/28 , تاریخ انتشار: 1394/10/28