نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۶ جلد ۷ شماره ۱

عنوان مقاله: ساخت و ارزیابی دستگاه دانه‌کن انار ارتعاشی- بادی


صفحات: 1-12

DOI: 10.22067/jam.v7i1.50038

چکیده
ایران علی‌رغم کسب رتبه اول جهان در تولید انار، به علت عدم توسعه روش‌های مکانیزه برای فرآوری در ردیف دوم صادرات قرار دارد. از این رو پژوهش حاضر برای ساخت و ارزیابی یک دستگاه دانه‌کن ارتعاشی انار مجهز به سامانه جت هوا انجام گرفت. تأثیر عوامل اصلی دامنه و بسامد ارتعاش بر درصد جدایش و آسیب دانه‌ها مورد آزمون قرار گرفت. خارج کردن دانه‌های انار از پوسته آن در دو روش ترکیب ارتعاش- جت هوا و جت هوا به تنهایی برای سه حالت برش میوه توسط دستگاه ساخته شده، صورت پذیرفت. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که نوع برش و بسامد ارتعاش تأثیر معنی‌داری بر درصد دانه‌های خارج شده در سطح احتمال پنج درصد داشتند. همچنین بسامد تأثیر معنی‌داری بر دانه‌های آسیب دیده حاصل از جدایش داشته است. بیشترین مقدار جدایش دانه‌ها در بسامد ۳۰ هرتز و دامنه ارتعاش ۴ میلی‌متر در برش میوه به‌صورت مورب به میزان ۸۷ درصد اتفاق افتاد. در این حالت مقدار آسیب وارده به دانه‌ها ۹/۱۳درصد اندازه‌گیری شد. مقایسه دو روش جدا کردن دانه توسط ارتعاش- جت هوا و جت هوا به تنهایی اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد بر درصد جدایش و درصد آسیب ناشی از جدایش را نشان داد. براساس نتایج حداکثر مقدار جدایش و آسیب در روش توام ارتعاش و جت هوا رخ داد، به نحوی که سامانه ترکیبی ۱/۷ درصد در جدایش دانه افزایش ایجاد نموده و در مقابل مقدار ۲/۲ درصد تلفات بیشتری در دانه ایجاد کرده است.

کلمات کلیدی:   ارتعاش; انار; جت هوا; دانه‌کن انار

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 136

بازدید: 432

تاریخ دریافت: 1394/06/29 , تاریخ پذیرش: 1394/12/02 , تاریخ انتشار: 1394/12/02