نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۰ جلد ۱ شماره ۱

عنوان مقاله: اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک
چکیده
به منظور ارتقای سطح مکانیزاسیون در عملیات برداشت و فرآوری میوه زرشک بی دانه بعنوان یکی از محصولات بومی و اساسی استان خراسان جنوبی، برخی خواص فیزیکی آن شامل ابعاد، قطر متوسط هندسی، ضریب کرویت، سطح رویه، جرم هزار دانه، چگالی واقعی، چگالی توده، تخلخل، ضریب اصطکاک استاتیک و زوایای استقرار مورد تحقیق قرار گرفت. مطالعه این خواص تحت تاثیر تغییرات محتوای رطوبتی میوه بر آن‌ها با استفاده از طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که تغییر محتوای رطوبت، در سطح احتمال ۵% موجب تغییر معنی دار تمامی پارامتر ها به جز ضریب اصطکاک بر سطح چوب و پلی اتیلن می شود. طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، سطح رویه، ضریب کرویت، جرم هزار دانه و چگالی توده با کاهش محتوی رطوبتی، کاهش و چگالی واقعی میوه، تخلخل، زوایای استقرار و ضرایب اصطکاک بر سطوح مختلف به جز چوب و پلی اتیلن با کاهش رطوبت افزایش یافت.

کلمات کلیدی:   خواص فیزیکی; زرشک; محتوای رطوبتی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2017

بازدید: 1038

تاریخ دریافت: 1390/03/01 , تاریخ پذیرش: 1396/04/06 , تاریخ انتشار: 1390/07/23