نشریه های علمی انتشارات

دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی (مدیر مسئول)
استاد
تخصص: مهندسی مکانیک
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://m-razavi.profcms.um.ac.ir
آدرس ایمیل: m-razavi@um.ac.ir

دکتر محمدحسین عباسپورفرد (سردبیر)
استاد
تخصص: بسته بندی مواد غذایی و خشک کن‌ها
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://profsite.um.ac.ir/~abaspour
آدرس ایمیل: abaspour@um.ac.ir

دکتر محمدحسین آق خانی
استاد
تخصص: طراحی ماشین‌های کشاورزی
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://aghkhani.profcms.um.ac.ir
آدرس ایمیل: aghkhani@um.ac.ir

دکتر علی محمد برقعی
استاد
تخصص: مکانیک ماشین‌های کشاورزی
وابستگی سازمانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
وب سایت: http://a-borgheie.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
آدرس ایمیل: borghaee@ut.ac.ir

دکتر محمود ثقفی
استاد
تخصص: مهندسی مکانیک، مهندسی برق
وابستگی سازمانی: عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
آدرس ایمیل: mahmoudsaghafi@yahoo.com

دکتر شاهین رفیعی
استاد
تخصص: خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی
وابستگی سازمانی: گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج
وب سایت: http://can.ut.ac.ir/member/rafiee.aspx
آدرس ایمیل: shahinrafiee@ut.ac.ir

دکتر رضا علیمردانی
استاد
تخصص: مکاترونیک
وابستگی سازمانی: گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج
وب سایت: http://can.ut.ac.ir/member/alimardani.aspx
آدرس ایمیل: rmardani@ut.ac.ir

دکتر محمدهادی خوش تقاضا
دانشیار
تخصص: تکنولوژی پس از برداشت
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: http://www.modares.ac.ir/en/Schools/agr/Academic_Staff/~khoshtag
آدرس ایمیل: khoshtag@modares.ac.ir

دکتر محمد لغوی
استاد
تخصص: طراحی ماشین‌های کشاورزی، کشاورزی دقیق
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیراز
وب سایت: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3266648907356
آدرس ایمیل: loghavi@shirazu.ac.ir

دکتر مهران کدخدایان
استاد
تخصص: مهندسی مکانیک
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://kadkhoda.profcms.um.ac.ir//index.php?mclang=en-GB
آدرس ایمیل: kadkhoda@um.ac.ir

دکتر جواد خزائی
دانشیار
تخصص: طراحی و ساخت ماشین‌های کشاورزی، تکنولوژی پس از برداشت
وابستگی سازمانی: گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان
وب سایت: http://abu.ut.ac.ir/faculty/?ID=jkhazaei
آدرس ایمیل: jkhazaei@ut.ac.ir

دکتر احمد غضنفری مقدم
استاد
تخصص: اندازه گیری خواص مختلف محصولات
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
وب سایت: http://academicstaff.uk.ac.ir/en/ahghazanfari
آدرس ایمیل: Aghazanfari@uk.ac.ir