دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

تعداد مشاهده : 2126 صفحه 71-84 PDF
تعداد مشاهده : 1087 صفحه 85-91 PDF

بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت

محمدحسین آق خانی; محمدحسین عباسپور فرد; محمدرضا بیاتی; حمید مرتضی پور; سید ایمان ساعدی; علی مقیمی
تعداد مشاهده : 2013 صفحه 92-103 PDF
تعداد مشاهده : 1135 صفحه 114-122 PDF
تعداد مشاهده : 1146 صفحه 123-132 PDF
تعداد مشاهده : 1008 صفحه 133-143 PDF

تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند

کبری هدایتی; باقر عمادی; مهدی خجسته پور; شهرام بیرقی طوسی
تعداد مشاهده : 1080 صفحه 144-153 PDF
تعداد مشاهده : 1176 صفحه 154-162 PDF
تعداد مشاهده : 850 صفحه 163-172 PDF