دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک

احسان ولایتی; باقر عمادی; مهدی خجسته پور; محمد حسین سعیدی راد
تعداد مشاهده : 1197 PDF

ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت

جلال برادران مطیع; محمدحسین آق خانی; محمدحسین عباسپورفرد; امیر لکزیان
تعداد مشاهده : 1132 PDF
تعداد مشاهده : 1320 PDF

یادداشت پژوهشی