نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقاله کامل پژوهشی

 • اثر مقدار بار و فشار باد یک لاستیک با گوشت سخت بر برخی عوامل مرتبط با فشردگی خاک اندازه گیری شده در مخزن خاک  PDF    دانلود : 5263
  احمد شریفی مالواجردی ; محمد یونسی الموتی ; احمد محسنی منش 1-8
  بازدید: 1109
  سامانه بینایی کامپیوتر جهت برداشت خودکار گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در شرایط نور طبیعی  PDF    دانلود : 9676
  حسنی محمدی منور ; رضا علیمردانی ; محمود امید 9-15
  بازدید: 1157
  تأثیر سطح گلخانه و درصد پوشش گیاهی برکارآیی مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانه  PDF    دانلود : 4642
  محسن محمدی مقرب ; محمد حسین عباسپور فرد ; مرتضی گلدانی ; باقر عمادی 16-23
  بازدید: 1028
  تأثیر روش‌های خاک‌ورزی بر میزان مقاومت فروروی خاک، شاخص‌های فنی و عملکرد گندم  PDF    دانلود : 6249
  سیدمحمدجواد افضلی ; ابراهیم جواهری 24-31
  بازدید: 997
  بررسی و انتخاب خطی‌کار مناسب کشت گندم دیم در استان همدان  PDF    دانلود : 5709
  احمد حیدری ; ایرج اسکندری 32-40
  بازدید: 967
  مطالعه آزمایشگاهی حساسیت دو رقم میوه توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa) به کوفتگی  PDF    دانلود : 6055
  سعید علی عسگریان نجف آبادی ; حمیدرضا قاسم زاده ; محمد مقدم 41-47
  بازدید: 885
  بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود  PDF    دانلود : 5439
  رمضان میرزایی ; سعید مینایی ; محمدهادی خوش تقاضا ; علی محمد برقعی 48-57
  بازدید: 1130
  بررسی تأثیر تیمارهای آبیاری و تغذیه‌ای بر خواص بیوفیزیکی و بیومکانیکی بذر گلرنگ  PDF    دانلود : 4717
  مازیار فیض اله زاده ; علی محمد نیکبخت ; اسعد مدرس مطلق 58-70
  بازدید: 1036

  چکیده های انگلیسی جلد ۳ شماره ۱  PDF    دانلود : 4911
   
  بازدید: 641