دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

تعداد مشاهده : 1375 صفحه 1-8 PDF
تعداد مشاهده : 1436 صفحه 9-15 PDF

تأثیر سطح گلخانه و درصد پوشش گیاهی برکارآیی مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانه

محسن محمدی مقرب; محمد حسین عباسپور فرد; مرتضی گلدانی; باقر عمادی
تعداد مشاهده : 1209 صفحه 16-23 PDF
تعداد مشاهده : 1282 صفحه 24-31 PDF
تعداد مشاهده : 1190 صفحه 32-40 PDF

مطالعه آزمایشگاهی حساسیت دو رقم میوه توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa) به کوفتگی

سعید علی عسگریان نجف آبادی; حمیدرضا قاسم زاده; محمد مقدم
تعداد مشاهده : 1112 صفحه 41-47 PDF

بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود

رمضان میرزایی; سعید مینایی; محمدهادی خوش تقاضا; علی محمد برقعی
تعداد مشاهده : 1507 صفحه 48-57 PDF
تعداد مشاهده : 1346 صفحه 58-70 PDF