با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
ارزیابی وضعیت شاخص سبزینگی گوجه و خیار گلخانه‌ای با استفاده از حسگرهای غیرمخرب

بهنام س‍‍پهر؛ حسنی محمدی منور

دوره 9، شماره 1 ، 1398، ، صفحه 87-98

https://doi.org/10.22067/jam.v9i1.67383

چکیده
  تکنیک‌های کشاورزی دقیق در یک محیط گلخانه‌ای به افزایش کیفیت محصول نهایی، کاهش هزینه‌های استفاده از کود و جلوگیری از رواناب نیتروژن کمک می‌کند. حسگرهای نوری با اندازه‌گیری بازتاب یا جذب از برگ‌های سبز ابزاری سریع و غیرمخرب برای محاسبه محتوای سبزینگی و کلروفیل گیاه هستند. هدف از این تحقیق، بررسی قابلیت اطمینان شاخص پوشش گیاهی تفاضلی ...  بیشتر