با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
حل عددی فرآیند انتقال جرم طی خشک کردن برش‌های سیب با استفاده از روش شبه‌طیفی

آتنا پاسبان؛ محبت محبی؛ حسن صدرنیا؛ سید احمد شهیدی

دوره 9، شماره 1 ، 1398، ، صفحه 113-122

https://doi.org/10.22067/jam.v9i1.63511

چکیده
  یکی از جنبه‌های مهم فناوری خشک‌کردن به‌خصوص در فرآیندهای صنعتی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند خشک‌کردن می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش عددی شبه‌طیفی معادلات انتقال جرم مربوط به فرآیند خشک کردن سیب حل گردید. جهت بررسی صحت و دقت مدل ارائه شده نتایج حاصل از حل عددی مدل با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. جهت ...  بیشتر